Портал "Дивное Дивеево"

Официальная страница монастыря www.diveevo-monastyr.ru

Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? Господь Защититель живота моего, от кого устрашуся? Внегда приближатися на мя злобующым, еже снести плоти моя, оскорбляюшии мя, и врази мои, тии ...
На главную Новости Акафист и Каноны святому великомученику Георгию Победоносцу.
Акафист и Каноны святому великомученику Георгию Победоносцу.
15/11/2018 19:19:31
Великомученик Георгий Победоносец

Акафист святому великомученику Георгию Победоносцу
Память: 16 ноября (03 ноября ст. ст.); 23 ноября (10 ноября ст. ст.); 09 декабря (26 ноября ст. ст.); 06 мая (23 апреля ст. ст.)
Утвержден для общецерковного использования.


Конда́к 1.
Возбра́нному воево́де и Победоно́сцу Гео́ргию соста́вим похвалу́, я́ко хода́таю на́шему и ско́рому помо́щнику: ты́ же, святы́й великому́чениче, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких на́с бе́д свободи́, да зове́м ти́:

Ра́дуйся, Гео́ргие, вели́кий Победоно́сче.

И́кос 1.

А́нгелов Творе́ц и всея́ тва́ри Соде́тель, яви́вый тя́ Це́ркви Своея́ ве́ры побо́рника и за ве́ру непобеди́маго страстоте́рпца, внуша́ет на́м за по́двиги страда́ний твои́х восхваля́ти тя́, свя́те Гео́ргие, си́це:

Ра́дуйся, до конца́ Иису́са Сы́на Бо́жия возлюби́вый; ра́дуйся, за и́мя Его́ с любо́вию ду́шу свою́ положи́вый.

Ра́дуйся, испове́дниче, от Бо́га призва́нный; ра́дуйся, подви́жниче, Бо́жиею благода́тию просла́вленный.

Ра́дуйся, А́нгелов сожи́телю; ра́дуйся, проро́ков равностоя́телю.

Ра́дуйся, Гео́ргие, вели́кий Победоно́сче.

Конда́к 2.
Ви́дя гоне́ние нечести́вых на христиа́ны, не убоя́лся еси́ ко́зни и́х и мучи́тельства, богому́дре, но я́ко до́брый во́ин Христо́в, вся́ своя́ ни́щим разда́в, во́лею поте́кл еси́ на сове́т и́х непра́ведный, Христу́ вождю́ и Бо́гу своему́ поя́: Аллилу́иа.

И́кос 2.
Разу́мно уразуме́в Еди́наго Бо́га, в Трие́х Ипоста́сех боголе́пно покланя́емаго, тве́рдым умо́м испове́дал еси́ Его́ на собо́рищи нечести́вых и та́ко обличи́л еси́ безу́мнаго царя́ безу́мное поклоне́ние тва́ри. Сего́ ра́ди за твое́ высо́кое любому́дрие приими́ от на́с, Гео́ргие, усе́рдныя похвалы́:

Ра́дуйся, Еди́наго и́стиннаго Бо́га пропове́дниче; ра́дуйся, Пресвяты́я Тро́ицы ве́рный защи́тниче.

Ра́дуйся, ве́лию правосла́внаго испове́дания та́йну неве́рным показа́вый; ра́дуйся, и́дольскаго служе́ния пре́лесть обличи́вый.

Ра́дуйся, ри́торе Бо́жий; ра́дуйся, вети́е, прему́дрости испо́лненный.

Ра́дуйся, Гео́ргие, вели́кий Победоно́сче.

Конда́к 3.
Си́ла Бо́жия, просвеща́ющая вся́каго челове́ка, гряду́щаго в ми́р, и в темни́це тя́ стра́ждущаго посети́ла е́сть, смиренному́дре Гео́ргие: поне́же ты́ вся́ жития́ сего́ тле́нная, я́ко уме́ты презре́в, еди́ному Христу́ прилепи́лся еси́, да за и́мя Его́ до́бре во́инствовав, сподо́бишися Тому́ со А́нгелы ве́чно воспева́ти: Аллилу́иа.

И́кос 3.
Име́я у́м и се́рдце, Ду́хом Святы́м озаре́нныя, ты́ по внуше́нию Его́ поревнова́л еси́ подвиза́тися за и́мя Христо́во, до кро́ве стоя́ бо му́жественно в ве́ре, обличи́л еси́ вознесе́нную нечести́ваго собо́рища горды́ню. Сего́ ра́ди хва́лим тя́, всему́дре Гео́ргие, си́це:

Ра́дуйся, щи́те, воздви́гнутый на охране́ние благоче́стия; ра́дуйся, мечу́, подъя́тый на посече́ние нече́стия.

Ра́дуйся, сто́лпе ве́ры; ра́дуйся, стено́ и утвержде́ние Христо́вы Це́ркви.

Ра́дуйся, ве́рных удобре́ние; ра́дуйся, неве́рных стра́х и посрамле́ние.

Ра́дуйся, Гео́ргие, вели́кий Победоно́сче.

Конда́к 4.
Безу́мный мучи́тель, ды́шащий на тя́ уби́йством, страстоте́рпче Гео́ргие, жа́ждал бо кро́ве твоея́, я́ко пе́с а́лчный, повелева́я распя́ти на колесе́ те́ло твое́ и зле́йшим му́кам преда́ти; ты́ же, возмога́я о Го́споде, с тве́рдым упова́нием к Бо́гу взыва́л еси́: Аллилу́иа.

И́кос 4.
Слы́шавше от тебе́ Диоклетиа́н и жрецы́ и́дольстии словеса́ прему́дрости, распыха́хуся на тя́ зло́бою, па́че же егда́ ре́кл еси́: «О царю́ мучи́телю! Почто́ мя́ всу́е истязу́еши? Мне́ бо е́же жи́ти, Христо́с, и е́же умре́ти, приобре́тение. Тру́дно ти́ е́сть проти́ву рожна́ пра́ти». Сего́ ра́ди мы́ взыва́ем ти́, великоимени́те Гео́ргие, си́це:

Ра́дуйся, за му́жественное испове́дание ве́ры на колесе́ кро́вь свою́ пролия́вый; ра́дуйся, кро́вию свое́ю торжество́ ве́ры возвели́чивый.

Ра́дуйся, Апо́столов соревни́телю; ра́дуйся, во́льным Христо́вым Страсте́м подража́телю.

Ра́дуйся, побо́рниче ве́ры непоколеби́мый; ра́дуйся, страстоте́рпче, адама́нта тверде́йший.

Ра́дуйся, Гео́ргие, вели́кий Победоно́сче.

Конда́к 5.
Боготе́чней звезде́ подо́бен бы́л еси́ Гео́ргие, чуде́сным бо от А́нгела исцеле́нием и ви́димым от колеса́ отреше́нием научи́л еси́ неве́рных ве́ровати в Тро́ицу Единосу́щную и То́й ку́пно с тобо́ю воспева́ти: Аллилу́иа.

И́кос 5.
Ви́деша наро́ди чудеса́ си́лы Бо́жией, я́ве на тебе́ быва́емыя, с кро́тостию уче́ние Христо́во от тебе́ прия́ша и возопи́ша, глаго́люще: «Вои́стину вели́к Бо́г христиа́нский!» Сего́ ра́ди и мы́, восхваля́я тя́, достосла́вне Гео́ргие, взыва́ем си́це:

Ра́дуйся, светоно́сным спасе́ния сло́вом тьму́ неве́рия разгна́вый; ра́дуйся, му́ченическим ве́ры испове́данием неве́рныя ко Христу́ обрати́вый.

Ра́дуйся, легио́ны во́инов земны́х в небе́сное во́инство предводя́й; ра́дуйся, я́ко во́ин Христо́в с небе́сными во́и пребыва́яй.

Ра́дуйся, ратобо́рцев сла́во; ра́дуйся, пресве́тлаго му́ченическаго ли́ка красото́.

Ра́дуйся, Гео́ргие, вели́кий Победоно́сче.

Конда́к 6.
Пропове́дником и́стины, духоно́сным Апо́столом поревнова́в, кресто́м ми́ру распя́лся еси́, страстоте́рпче; се́ бо, я́ко Ио́на во чре́во ки́тово, в пе́щь нерастворе́нныя и́звести стремгла́в вве́ржен бы́л еси́, да просла́вится тебе́ ра́ди ди́вный во святы́х Госпо́дь, Ему́же ты́ и в ро́ве и́звестнем, я́ко во хра́ме сла́вы, у́мно взыва́л еси́: Аллилу́иа.

И́кос 6.
Возсия́вый в тридне́внем Свое́м от гро́ба воста́нии всеси́льный а́да и сме́рти Победи́тель Иису́с спасе́ тя́ от а́дова истле́ния, страстоте́рпче Гео́ргие: по трие́х бо дне́х обрето́ша тя́ в и́звести жи́ва и в воздея́нии ру́к пою́ща Бо́га; сего́ ра́ди вельми́ пристра́шни бы́ша и ужасо́шася. Мы́ же, ра́дующеся, воспису́ем ти́ побе́дную пе́снь:

Ра́дуйся, позо́рным в и́звестный ро́в низверже́нием, вознесе́нную диа́вола горды́ню низложи́вый; ра́дуйся, ди́вным от Бо́га спасе́нием зве́рство мучи́телей победи́вый.

Ра́дуйся, я́ко незло́бив сы́й, за твори́вших ти́ напа́сть моли́лся еси́, я́ко за благотво́рцев; ра́дуйся, я́ко о обраще́нии и́х, я́ко же Па́вел о евре́ех, боле́зновал еси́.

Ра́дуйся, му́жу жела́ний; ра́дуйся, сосу́де избра́нный.

Ра́дуйся, Гео́ргие, вели́кий Победоно́сче.

Конда́к 7.
Хотя́й вся́чески улови́ти се́рдце твое́ к пре́лести и́дол, нечести́вый мучи́тель умышля́ет прельсти́ти тя́ волше́бными чарова́нии; ты́ же, богоизбра́нне, с Дави́дом восклица́я: «О Бо́зе спасе́ние мое́ и сла́ва моя́», ве́рно Тому́ пе́л еси́: Аллилу́иа.

И́кос 7.
Но́вое показа́ зло́ лука́вый о́ный сатаны́ служи́тель Диоклетиа́н, егда́ в безу́мной свое́й ко и́долом ре́вности повеле́ напои́ти тя́, Гео́ргие, я́дом; ты́ же испо́лнен сы́й ве́ры и упова́ния, а́ще и сме́ртное испи́л, оба́че без вре́да пребы́л еси́, богохва́льне, те́мже и мы́ вопие́м ти́:

Ра́дуйся, я́ко во упова́нии на Бо́га Жи́ва не посрами́лся еси́; ра́дуйся, я́ко мучи́теля нивочто́же вмени́л еси́.

Ра́дуйся, бесо́в отгна́телю; ра́дуйся, волше́бныя ко́зни разруши́телю.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю ди́вен Бо́г во святы́х Свои́х явля́ется; ра́дуйся, я́ко тобо́ю благоче́стно и́мя Христо́во прославля́ется.

Ра́дуйся, Гео́ргие, вели́кий Победоно́сче.

Конда́к 8.
Стра́нный и стра́шный сове́т бы́сть от не́коего волхва́ нечести́вому царю́, да повели́т ти́, в доказа́тельство пра́вости ве́ры Христо́вой, сло́вом воскреси́ти ме́ртваго; ты́ же, Гео́ргие, ничто́же сумня́ся, воспева́л еси́ Тому́, И́же не́сть Бо́г ме́ртвых, но Бо́г живы́х: Аллилу́иа.

И́кос 8.
Всежела́нный и Сладча́йший Иису́с, Его́же ты́ все́ю душе́ю и все́м се́рдцем возлюби́л еси́, всеблаже́нне Гео́ргие, слы́ша те́плое ве́ры твоея́ моле́ние, вско́ре повеле́ по сло́ву твоему́ воскре́снути ме́ртвому, прославле́ния ра́ди И́мени Своего́ и ве́рных утвержде́ния, неве́рным же и ослепле́нным на удивле́ние и богопозна́ние. Сего́ ра́ди по до́лгу вопие́м ти́:

Ра́дуйся, я́ко Госпо́дь си́л ди́вная на тебе́ яви́л е́сть; ра́дуйся, я́ко тобо́ю ме́ртваго от гро́ба воскреси́л е́сть.

Ра́дуйся, ослепле́нному волхву́ у́мное ве́ры прозре́ние дарова́вый; ра́дуйся, мно́гим, Христа́ ра́ди пострада́вшим, во свята́я святы́х пу́ть показа́вый.

Ра́дуйся, Ри́ма удивле́ние; ра́дуйся, христиа́нскаго ро́да возвыше́ние.

Ра́дуйся, Гео́ргие, вели́кий Победоно́сче.

Конда́к 9.
Вси́ А́нгели восхвали́ша Бо́га, дарова́вшаго ти́ таково́е му́жество, Гео́ргие, я́ко и в темни́чном заточе́нии не престава́л еси́ моли́твенно бо́дрствовати. Сего́ ра́ди, я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти, удосто́ился еси́ ви́дети в виде́нии Го́спода, венце́м нетле́ния главу́ твою́ венча́юща, да и мы́ с тобо́ю вопие́м: Аллилу́иа.

И́кос 9.
Вети́и многовеща́ннии ри́торскими свои́ми язы́ки не возмо́гут изрещи́ тебе́ досто́йныя хвалы́, Гео́ргие, мно́гих ра́ди твои́х подвиго́в и боле́зней, и́хже за Христа́ и Це́рковь подъя́л еси́ во́лею. Сего́ ра́ди и мы́, недоуме́я восхваля́ти тя́ по достоя́нию, воспева́ем си́це:

Ра́дуйся, во́льным за Христа́ и Це́рковь страда́нием ве́тхаго в себе́ Ада́ма распя́вый; ра́дуйся, за до́блестное страда́ние вене́ц пра́вды от руки́ Госпо́дней прия́вый.

Ра́дуйся, пра́вило ре́вности благочести́выя; ра́дуйся, о́бразе нищеты́ духо́вныя.

Ра́дуйся, я́ко не себе́, но Еди́ному Бо́гу до́бре угоди́л еси́; ра́дуйся, я́ко за Христа́ на многообра́зныя сме́рти гото́в бы́л еси́.

Ра́дуйся, Гео́ргие, вели́кий Победоно́сче.

Конда́к 10.
Спасти́ хотя́ ду́ши во тьме́ идолослуже́ния погиба́ющих, боголю́бче Гео́ргие, ты́, ревну́я, поревнова́л еси́, я́ко Илия́ по Бо́зе: вше́д бо во хра́м и́дольский, си́лою Бо́жиею разгна́л еси́ бе́сы, сокруши́л и́долы, посрами́л жрецы́ и, я́ко победи́тель, не с челове́ки, но со А́нгелы пе́л еси́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 10.
Стены́ безчу́вственнее окамене́нный се́рдцем мучи́тель тво́й, Гео́ргие, не уразуме́ Бо́га, я́ве тобо́ю чудоде́йствующа, но до конца́ пребы́л еси́, я́ко а́спид, затыка́яй у́ши свои́. Сего́ ра́ди повеле́ усещи́ тя́ на позо́рищи во главу́, я́ко злоде́я; ты́ же, боле́знуя о поги́бели души́ его́, ра́достно прия́л еси́ кончи́ну, за ню́же мы́ тя́ ублажа́ем любо́вию си́це:

Ра́дуйся, ве́ру, наде́жду и любы́ до конца́ сохрани́вый; ра́дуйся, во успе́нии твое́м мно́гия и вели́кия чудеса́ сотвори́вый.

Ра́дуйся, ору́жием благоволе́ния Бо́жия венча́нный на земли́; ра́дуйся, сла́вою и велеле́пием украше́нный на Небеси́.

Ра́дуйся, челове́че Бо́жий; ра́дуйся, до́брый во́ине Христо́в.

Ра́дуйся, Гео́ргие, вели́кий Победоно́сче.

Конда́к 11.
Пе́ние Пресвяте́й Тро́ице па́че ины́х возда́л еси́, святы́й великому́чениче Гео́ргие, не сло́вом то́чию и умо́м, но живы́м всего́ себя́ в же́ртву принесе́нием: подража́я бо распя́тому за ны́ непоро́чному А́гнцу Христу́, положи́л еси́ ду́шу свою́ за дру́ги своя́ во́лею. Те́мже у́бо а́ще и недово́льни есмы́ к похвале́нию таковы́я твоея́ до́блести, бо́льше бо сея́ любве́ никто́же и́мать, оба́че благода́рни су́ще, пое́м Ди́вному во святы́х Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 11.
Светоприе́мный свети́льник и́стиннаго Све́та су́щим на земли́ явля́ешися, богоизбра́нне Гео́ргие, просвеща́еши бо сердца́ ве́рных и к ра́зуму Боже́ственному вся́ наставля́еши, поуча́я и на́с ве́село взыва́ти:

Ра́дуйся, я́ко в пресве́тлых а́нгельских черто́зех вселя́ешися; ра́дуйся, я́ко не в гада́нии, но лице́м к лицу́, Невече́рняго Тро́ическаго Све́та причаща́ешися.

Ра́дуйся, ни́щих пита́телю и оби́димых защи́тниче; ра́дуйся, немощны́х врачу́ и царе́й побо́рниче.

Ра́дуйся, правосла́вным во́ином во бра́нех спобо́рниче; ра́дуйся, о спасе́нии гре́шников те́плый хода́таю.

Ра́дуйся, Гео́ргие, вели́кий Победоно́сче.

Конда́к 12.
Благода́ть, да́нную ти́ от Бо́га, ве́дуще, па́мять твою́ пра́зднуем, великому́чениче Гео́ргие, и с усе́рдным моле́нием к чудотво́рному о́бразу твоему́ притека́юще, твое́ю всеси́льною о Го́споде по́мощию, я́ко необори́мою стено́ю, огражда́емся. Сего́ ра́ди восхваля́я тя́, усе́рдно зове́м Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 12.
Сла́вную кончи́ну твою́ пою́ще, е́юже возвели́чился еси́, я́ко до́брый во́ин Христо́в, мо́лим тя́, страстоте́рпче Гео́ргие: бу́ди на́м во все́м ко бла́гу помо́щниче и услы́ши ны́, усе́рдно взыва́ющих ти́:

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю Це́рковь ве́рных просвеща́ется; ра́дуйся, я́ко и́мя твое́ и между́ неве́рными прославля́ется.

Ра́дуйся, ди́вная испове́дников сла́во; ра́дуйся, высо́кая му́чеников похвало́.

Ра́дуйся, теле́с на́ших целе́бниче; ра́дуйся, о душа́х на́ших моли́твенниче.

Ра́дуйся, Гео́ргие, вели́кий Победоно́сче.

Конда́к 13.
О всеблаже́нный и святы́й великому́чениче Гео́ргие, приими́ сие́ на́ше хвале́бное пе́ние и изба́ви на́с от вся́каго зла́ твои́м те́плым к Бо́гу хода́тайством, да с тобо́ю воспева́ем: Аллилу́иа.

Этот конда́к читается трижды, затем 1-й и́кос и 1-й конда́к.

И́кос 1.
А́нгелов Творе́ц и всея́ тва́ри Соде́тель, яви́вый тя́ Це́ркви Своея́ ве́ры побо́рника и за ве́ру непобеди́маго страстоте́рпца, внуша́ет на́м за по́двиги страда́ний твои́х восхваля́ти тя́, свя́те Гео́ргие, си́це:

Ра́дуйся, до конца́ Иису́са Сы́на Бо́жия возлюби́вый; ра́дуйся, за и́мя Его́ с любо́вию ду́шу свою́ положи́вый.

Ра́дуйся, испове́дниче, от Бо́га призва́нный; ра́дуйся, подви́жниче, Бо́жиею благода́тию просла́вленный.

Ра́дуйся, А́нгелов сожи́телю; ра́дуйся, проро́ков равностоя́телю.

Ра́дуйся, Гео́ргие, вели́кий Победоно́сче.

Конда́к 1.

Возбра́нному воево́де и Победоно́сцу Гео́ргию соста́вим похвалу́, я́ко хода́таю на́шему и ско́рому помо́щнику: ты́ же, святы́й великому́чениче, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких на́с бе́д свободи́, да зове́м ти́:

Ра́дуйся, Гео́ргие, вели́кий Победоно́сче.

Моли́тва пе́рвая.
Святы́й, сла́вный и всехва́льный великому́чениче Гео́ргие! Собра́ннии в хра́ме твое́м и пред ико́ною твое́ю свято́ю покланя́ющиися лю́дие, мо́лим тя́, изве́стный жела́ния на́шего хода́таю, моли́ с на́ми и о на́с умоля́емаго от Своего́ благоутро́бия Бо́га, да ми́лостивно услы́шит на́с, прося́щих Его́ благосты́ню, и не оста́вит вся́ на́ша ко спасе́нию и житию́ ну́ждная проше́ния, и да́рует стране́ на́шей побе́ду на сопроти́вныя; и па́ки, припа́дающе, мо́лим тя́, святы́й Победоно́сче: укрепи́ да́нною тебе́ благода́тию во бра́нех правосла́вное во́инство, разруши́ си́лы возстаю́щих враго́в, да постыдя́тся и посра́мятся, и де́рзость и́х да сокруши́тся, и да уве́дят, я́ко мы́ име́ем Боже́ственную по́мощь, и все́м, в ско́рби и обстоя́нии су́щим, многомо́щное яви́ свое́ заступле́ние. Умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Созда́теля, изба́вити на́с от ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ем Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха и твое́ испове́дуем предста́тельство ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва втора́я.
О всехва́льный, святы́й великому́чениче и чудотво́рче Гео́ргие! При́зри на ны́ ско́рою твое́ю по́мощию и умоли́ Человеколю́бца Бо́га, да не осу́дит на́с, гре́шных, по беззако́нием на́шим, но да сотвори́т с на́ми по вели́цей Свое́й ми́лости. Не пре́зри моле́ния на́шего, но испроси́ на́м у Христа́ Бо́га на́шего ти́хое и богоуго́дное житие́, здра́вие же душе́вное и теле́сное, земли́ плодоро́дие и во все́м изоби́лие, и да не во зло́ обрати́м да́руемая на́м тобо́ю от Всеще́драго Бо́га, но во сла́ву свята́го И́мени Его́ и в прославле́ние кре́пкаго твоего́ заступле́ния, да пода́ст О́н стране́ на́шей и всему́ боголюби́вому во́инству на супоста́ты одоле́ние и да укрепи́т непременя́емым ми́ром и благослове́нием. Изря́днее же да огради́т на́с святы́х А́нгелов Свои́х ополче́нием, во е́же изба́витися на́м по исхо́де на́шем от жития́ сего́ от ко́зней лука́ваго и тя́жких возду́шных мыта́рств его́ и неосужде́нным предста́ти Престо́лу Го́спода сла́вы. Услы́ши на́с, страстоте́рпче Христо́в Гео́ргие, и моли́ за ны́ непреста́нно Триипоста́снаго Влады́ку все́х Бо́га, да благода́тию Его́ и человеколю́бием, твое́ю же по́мощию и заступле́нием обря́щем ми́лость со А́нгелы и Арха́нгелы и все́ми святы́ми одесну́ю Правосу́днаго Судии́ ста́ти и Того́ вы́ну сла́вити со Отце́м и Святы́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Канон святому великомученику Георгию Победоносцу (первый)
Припев: Святы́й великому́чениче и победоно́сче Гео́ргие, моли́ Бо́га о на́с.
Память: 16 ноября (03 ноября ст. ст.); 23 ноября (10 ноября ст. ст.); 09 декабря (26 ноября ст. ст.); 06 мая (23 апреля ст. ст.)
Глас 2.


Пе́снь 1.
Ирмо́с: Во глубине́ постла́ иногда́ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла, вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный гре́х потреби́ло е́сть, препросла́вленный Госпо́дь, сла́вно бо просла́вися.

Те́плою ве́рою и любо́вию призыва́ющия тя́, му́чениче Христо́в, венцено́сче Гео́ргие, предстоя́ всесве́тел честно́му престо́лу все́ми Владу́щаго, твои́ми моли́твами и предста́тельствы сохрани́.

Благоро́дно возде́лание Христу́ бы́л еси́, Гео́ргие, му́ченическими возде́лан дея́нии, и, я́ко бога́тство пресла́вно, в небе́сных тя́ сокро́вищах положи́ Подвигополо́жник, я́ко преизя́щне хра́брствовавшаго.

Тве́рдо и терпели́вно устреми́лся еси́, самозва́н, к подвиго́м, преблаже́нне Гео́ргие, и, низложи́в свире́пое мучи́телей ополче́ние, моли́твенник о все́х, призыва́ющих тя́, бы́л еси́.

Блаже́нную, сла́вне, жи́знь ны́не восприе́мь, во Христе́ сокрове́нную, Гео́ргие, о не́йже подвиза́лся еси́ до кро́ве, ве́рою пою́щим тя́ моли́ спасти́ся от вся́каго, страстоте́рпче, обстоя́ния.

Богоро́дичен: Не́бо была́ еси́ слове́сное, Сло́во небе́сное в Твое́й утро́бе, Богома́ти, вме́щшая, И́мже вся́ бы́ша: не́бо же, и земля́, и я́же вы́шше си́х. Те́мже со дерзнове́нием моли́ спасти́ пою́щия Тя́.

Пе́снь 3.
Ирмо́с: Процвела́ е́сть пусты́ня, я́ко кри́н, Го́споди, язы́ческая неплодя́щая це́рковь, прише́ствием Твои́м, в не́йже утверди́ся мое́ се́рдце.

Венце́м страда́ния сия́я, сла́вне, благоче́стно призыва́ющия тя́ моли́ Изба́вителя и Бо́га от вся́кия ну́жды, блаже́нне, изба́вити.

Бога́тыми просвеща́емь сия́нии, прему́дре, мра́чную отжени́ печа́ль и мглу́ страсте́й от на́с, ве́рою восхваля́ющих тя́.

Наде́ждею утвержда́емь и любо́вию, ве́рою же огра́ждься, Гео́ргие, и си́лою укре́плься Христо́вою, и́дольскую пре́лесть низве́ргл еси́.

Богоро́дичен: Просве́щшаго концы́, Пречи́стая, родила́ еси́ с пло́тию Безпло́тнаго и пре́жде все́х Отцу́ Собезнача́льна, те́мже Тя́, Богоро́дицу, ве́рнии, чти́м.

Седа́лен:
Благоче́стия о́бразы му́жески хра́брствуя, нече́стия пре́лесть низложи́в, му́чениче, попра́л еси́ врага́ шата́ния и, боже́ственным жела́нием при́сно разгара́емь, мучи́телей угаси́л еси́ безбо́жное свере́пство. Те́мже досто́йно возме́здие му́к прия́л еси́ вене́ц и подае́ши исцеле́ния ве́рою притека́ющим. Страстоте́рпче Гео́ргие, моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Пе́снь 4.
Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни а́нгел, но Са́м, Го́споди, вопло́щся, и спа́сл еси́ всего́ мя челове́ка. Те́м зову́ Ти́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Пое́м твоя́ по́двиги, преблаже́нне Гео́ргие, и́миже разсы́пал еси́ и́дольския слу́жбы, всю́ же упраздни́л еси́ де́монскую пре́лесть, пресла́вне.

Ути́ши напа́стей и бе́д смуще́ние и вся́кое наве́тие зло́е де́монов отжени́ от пою́щих тя́, Христо́ва во́ина, досточу́дне.

Возсия́л еси́, я́ко звезда́ светоно́сная, Гео́ргие, душе́вною до́блестию и тве́рдостию ве́ры пре́лесть мра́чную отгоня́ и спаса́я пою́щия тя́.

Богоро́дичен: Спасе́ние су́щественное, Де́во, родила́ еси́, бога́тством бла́гости и есте́ственною благосты́нею спаса́ющее челове́ка и истле́вший о́браз назида́ющее.

Пе́снь 5.
Ирмо́с: Просвеще́ние во тме́ лежа́щих, спасе́ние отча́янных, Христе́ Спа́се мо́й, к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра, просвети́ мя сия́нием Твои́м, ино́го бо ра́зве Тебе́ Бо́га не зна́ю.

Му́ченическое дерзнове́ние я́ко име́я ко Влады́це, проси́ усе́рдно спасе́ния тя́ пою́щим, душе́вных неду́г изменя́я твои́ми мольба́ми, му́чениче страстоно́сче, преблаже́нне Гео́ргие.

Со а́нгельскими лику́я, я́ко му́ченик, ликостоя́нии и безсме́ртныя и блаже́нныя, венцено́сче, насыща́яся сла́вы, покро́ву твоему́ прибега́ющия вся́каго треволне́ния и бу́ри исхити́.

Изба́ви на́с от вся́кия ну́жды, я́ко Ми́лостив, грехо́вное и бе́дное отгоня́ многоразли́чное смуще́ние, Гео́ргия Твоего́ уго́дника моли́твы, Христе́, прие́мля.

Богоро́дичен: До́лг прама́тере Е́вы, Богома́ти, отдала́ еси́, пло́тию бо обложи́ла еси́ из Тебе́ рожде́нна Спа́са ми́ра. Те́мже Тя́ вси́ блажи́м, обра́дованная Де́во Всенепоро́чная.

Пе́снь 6.
Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну: от тли́, Бо́же, мя́ возведи́.

Па́че естества́, и сло́ва, и по́мысла до́блести твоея́ хра́брствования, непреста́нно пева́ема, преблаже́нне му́чениче Гео́ргие.

Во́инству небе́сному собесе́дник, блаже́нне, бы́в и Боже́ственное явле́ние ели́ко дости́жно зря́, тя́ ве́рою чту́щия спаса́й.

Все́ми о́бразы Бо́гу возложе́н и блиста́ния чуде́с прие́мля, дарова́ния тре́бующим раздава́еши, преблаже́нне Гео́ргие.

Богоро́дичен: Ны́не к Тебе́ прибега́ю, Пречи́стая, спаси́ мя моли́твами Твои́ми и соблюди́: ели́ко бо хо́щеши, мо́жеши, я́ко Ма́ти Всемогу́щаго.

Конда́к:
Возде́лан от Бо́га, показа́лся еси́ благоче́стия де́латель честне́йший, доброде́телей рукоя́ти собра́в себе́: се́яв бо в слеза́х, весе́лием жне́ши, страда́льчествовав же кро́вию, Христа́ прия́л еси́ и моли́твами, свя́те, твои́ми все́м подае́ши прегреше́ний проще́ние.

И́кос:
За мирски́й живо́т ду́шу свою́ положи́вшаго, Христа́ Царя́ жела́я, во́ин тщи́тся умре́ти за Него́, ре́вность же ве́лию боже́ственную в се́рдцы име́я, себе́ самаго́ приведе́. Того́ у́бо и мы́ вси́, боже́ственного Гео́ргия, я́ко те́пла предста́теля воспои́м ве́рою, я́ко сла́внаго су́ща Христо́ва раба́, подо́бящася я́ве своему́ Влады́це и вся́кому моля́щуся приходя́ща: спеши́т бо при́сно и мо́лит Спа́са все́м пода́ти согреше́ний проще́ние.

Пе́снь 7.
Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля высо́к пла́мень вознесло́ е́сть: Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную, Сы́й Благослове́н и Препросла́влен.

Твоему́ подо́бяся, му́чениче, Влады́це, во́лею поте́кл еси́ к подвиго́м, сла́вне, и, побе́ду взе́м, Це́ркве Христо́вы храни́тель бы́л еси́: Сию́ при́сно сохраня́й предста́тельством твои́м.

Я́ко му́ченик непобеди́мь я́ко страда́лец, я́ко неодоле́нный ве́ры побо́рник, ны́не сто́лп непоколеби́мь восхваля́ющим тя́, прему́дре Гео́ргие, бу́ди, огражда́я моли́твами твои́ми.

Му́дре земледе́лав боже́ственное се́мя, и сие́ умно́жил еси́, крове́й твои́х тече́ньми напои́в, блаже́нне, и боле́зней тща́нием, и разли́чными ра́нами, и́миже свере́пство мучи́телей угаси́л еси́.

Богоро́дичен: Де́ва пребыла́ еси́ и по рождестве́, Бо́га бо родила́ еси́, пита́ющаго вся́ческая, за неизрече́нную ми́лость и милосе́рдие мно́гое Челове́ка бы́вшаго, Чи́стая, Его́же ны́не моли́ спасти́ся все́м на́м.

Пе́снь 8.
Ирмо́с: Пе́щь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше, Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая, ве́рныя же ороша́ющая, пою́щия: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

Пото́к лю́тых страсте́й же и бе́д, и мяте́жнаго обстоя́ния, и боле́зней паде́ния, и де́монов ко́зни, и злочести́вых стремле́ния укроти́ твои́ми моли́твами, венцено́сче Гео́ргие.

Ве́сь све́том, блаже́нне, Тро́ическим чи́сто облиста́емь, я́ко му́ченик непобеди́мь, я́ко благоче́стия побо́рник, я́ко победи́тель боговенча́нен, спаси́, небе́сный жи́телю, тя́ чту́щия моли́твами твои́ми.

Венце́м разу́мным разли́чно укра́шен, и Ца́рствия диади́мою, и ски́птром удобре́н, и багряни́цею обложе́н, твое́ю обагре́н кро́вию, блаже́нне, сца́рствуеши Царю́ си́л.

Богоро́дичен: От Отца́, безле́тно Рожде́ннаго и пре́жде ве́к возсия́вша, вся́ческая сотво́ршаго, ви́димая же и неви́димая, Де́во Ма́ти, родила́ еси́. Те́мже Тя́, Богоро́дицу, вси́ язы́цы, сла́вим.

Пе́снь 9.
Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сы́н, Бо́г и Госпо́дь, вопло́щся от Де́вы, на́м яви́ся, омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная. Те́м Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Непреста́нно Го́спода моли́ о на́с, пою́щих тя́, блаже́нне, я́ко Христо́ва му́ченика, я́ко победи́вша мучи́теля, я́ко лука́вых духо́в отгони́теля, я́ко храни́теля неусы́пна, я́ко засту́пника непосты́дна.

Страда́ний воздая́ния бога́тно тебе́ дарова́ все́х Влады́ка, Ему́же предстоя́ со дерзнове́нием, преблаже́нне, му́ченическим и с весе́лием, призыва́ющия тя́, объе́мь, сохрани́.

Земля́ тя́ сокры́, и не́бо прия́т, и отве́рзеся тебе́ две́рь ра́йская я́ве, в не́мже ра́достно, страстоте́рпче, лику́я и игра́я, ве́рно пою́щия тя́ твои́ми моли́твами соблюди́.

Богоро́дичен: Тя́ свиде́ния се́нь прообрази́, Пречи́стая, в не́йже скрижа́ли, и ста́мна, и златы́й киво́т: я́коже бо о́ная, та́ко и Ты́ Безнача́льное Сло́во во утро́бе вмести́ла еси́, Богоро́дице, воплоща́емо.

Свети́лен:
Весна́ на́м возсия́, све́тлое Влады́чнее и Боже́ственное Воскресе́ние, к небе́сней па́сце от земли́ на́с пресыла́я, с не́юже просиява́ет всесла́внаго му́ченика Гео́ргия па́мять светоза́рная, ю́же све́тло соверши́м, да Боже́ственныя сподо́бимся благода́ти от Христа́ Спа́са.

Канон святому великомученику Георгию Победоносцу (второй)
Припев: Святы́й великому́чениче и победоно́сче Гео́ргие, моли́ Бо́га о на́с.
Память: 16 ноября (03 ноября ст. ст.); 23 ноября (10 ноября ст. ст.); 09 декабря (26 ноября ст. ст.); 06 мая (23 апреля ст. ст.)
Глас 4.


Пе́снь 1.
Ирмо́с: Ли́цы изра́ильтестии, невла́жными стопа́ми по́нт Чермны́й и вла́жную глубину́ прогна́вше, вса́дники триста́ты враги́ ви́дяще в не́й погруже́ны, с весе́лием поя́ху: пои́м Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Страда́ний свяще́нных сконча́л еси́ тече́ние, и, к небеси́ иды́й, нетле́нен венцено́сец показа́лся еси́, благоцвету́щ, Гео́ргие, я́влься пу́тник, и со а́нгелы лику́еши: пои́м Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

По́том благи́х еще́ боля́, преми́рным яви́лся еси́ лико́м, иска́пая, безпло́тных чи́ны плотски́ми, Гео́ргие, удиви́л еси́ боже́ственными страда́нии. С си́ми лику́я, зове́ши: пои́м Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Богоро́дичен: Же́зл Ааро́нов прозя́бший, и́же от Иессе́я прообража́ше изра́стший ко́рень, Тя́, Пречи́стую, цве́т ми́ру возсия́вшую, Бо́га воплоще́нна, Его́же о на́с моля́щи не преста́й, Присноде́во, прибега́ющих к Тебе́.

Пе́снь 3.
Ирмо́с: Я́ко непло́ды, роди́ от язы́к Це́рковь, и мно́гое в ча́дех изнемо́же со́нмище, чу́дному Бо́гу на́шему возопии́м: Свя́т еси́, Го́споди.

Ти́хо разда́л еси́ ни́щим бога́тство и, умасти́вся еле́ем любве́, те́лом и душе́ю страда́льчески, Гео́ргие, мучи́теля вку́пе победи́л еси́.

Утверди́вся благода́тию и огне́м распала́емь ре́вности, не вопроша́ющим яви́лся еси́, обре́лся еси́ не и́щущим, по Христе́, Гео́ргие, гне́ваяся на ле́сть и́дольскую.

Богоро́дичен: Я́ко но́сиши на руку́, Мари́е, и от сосцу́ пита́еши пита́ющаго вся́кое дыха́ние, Его́же, Богоро́дице, чту́ще, пропове́даем. Моли́ся Ему́, Чи́стая, о все́х на́с.

Пе́снь 4.
Ирмо́с: Услы́шах Твое́, Христе́, вои́стинну пресла́вное, я́ко безсме́ртен сы́й Бо́г, уподо́бися сме́ртным челове́ком и пребы́сть, е́же бе́, и того́ ра́ди Твою́ сла́влю си́лу.

У́жас пред суди́ща мучи́телей изве́ствоваше неразсу́дна сказа́ния слове́с твоея́ му́дрости, Гео́ргие, Христо́с же неве́дущим Бо́г познава́шеся.

Сло́вом ве́ры Христо́вы, Гео́ргие прему́дре, мудреце́м сплете́ния разреши́л еси́ ба́сней скве́рных, страсте́й же бо́ги де́латели поруга́л еси́, Тро́ице побо́рниче.

Услы́шавше, слу́хом слове́с твои́х мучи́телие посрами́шася, ты́ бо, бого́м и́х руга́яся, сме́х пока́зовал еси́, Христа́ Бо́га пропове́дуя, пло́тию ра́спята, и упраздни́вша пре́лесть душегу́бную.

Богоро́дичен: Тебе́, Присноде́вую и вои́стинну еди́ну Богоро́дицу, сла́вим, Ю́же прообразова́ше богови́дцу Моисе́ю неопа́льно, Пречи́стая, купина́, огню́ примеси́вшаяся.

Пе́снь 5.
Ирмо́с: Просвеще́ние Твое́, Го́споди, низпосли́ на́м и от мглы́ прегреше́ний разреши́ ны, Бла́же, Тво́й ми́р да́руяй.

Страда́льчески, Гео́ргие, сплета́яся, вина́м разли́чныя пре́лести му́жески проти́вяся, ми́ра же на́г, держа́ву отъя́л еси́ лю́таго мироде́ржца.

Огради́вся, Гео́ргие, ору́жием Креста́, наде́ждею ве́ры, любо́вию держа́вною притупи́л еси́ остроту́ и все́ ору́жие лю́таго борца́.

Богоро́дичен: Мучи́телей ра́зум де́вственное посрами́ чре́во: Младе́нец бо я́зву а́спидную душегу́бную испыта́ руко́ю и, отсту́пника го́рдаго низложи́в, ве́рным под но́зе покори́.

Пе́снь 6.
Ирмо́с: Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное, проро́к Ио́на, в ки́те моля́ся: от тли́ изба́ви мя́, Иису́се, Царю́ си́л.

Возопи́л еси́ со дерзнове́нием к Зижди́телю, Гео́ргие: не преда́ждь беззако́нным раба́ Твоего́, но кре́пость ми́ пода́ждь разори́ти и́х шата́ние.

Небре́г о мучи́тельных сосу́дех, Гео́ргие, на по́двиги во́лею му́жески прите́кл еси́ и по́честными побе́дами от Христа́ Бо́га венча́лся еси́.

По искуше́нии доброде́тели твоея́, к чудеси́, Гео́ргие, прело́жше преще́ние, льсти́внии мучи́тели, Его́же пропове́дал еси́, Животода́вца Христа́, удиви́шася.

Богоро́дичен: Дре́вле у́бо прельсти́ мя зми́й и умори́ мя прама́терию мое́ю Е́вою; ны́не же, Чи́стая, Тобо́ю Созда́вый мя́ из истле́ния воззва́.

Пе́снь 7.
Ирмо́с: Авраа́мстии иногда́ в Вавило́не о́троцы пе́щный пла́мень попра́ша, пе́сньми взыва́юще: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Одержа́щую ви́дя и́дольскую ле́сть, благоче́стия распала́емь ре́вностию, Гео́ргие, к подвиго́м тебе́ отда́л еси́, преблаже́нне, вопия́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пропове́дуя яви́лся еси́ гони́мую ве́ру, мглу́ же пре́лести облича́я, Гео́ргие, глаго́лал еси́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Из ко́рене посе́кл еси́ пре́лесть и возде́лал еси́ ве́ру, благоче́стием бо́льшую, Гео́ргие, ра́довался еси́, глаго́ля: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Превы́шши тва́рей все́х еси́, я́ко Творца́ ро́ждши и Го́спода. Те́мже Ти́ вопию́, Богоро́дице: Благослове́нная, Госпо́дь си́л с Тобо́ю.

Пе́снь 8.
Ирмо́с: Ра́дующеся по осужде́нии мучи́тельском о́троцы, я́ко да не бого́м скве́рным послу́жат все́м, но живо́му Бо́гу, на о́гнь дерзну́ша, от а́нгела же ороша́еми, пе́снь поя́ху: дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Ду́хом укрепля́емь, о ору́жных боле́знех небре́гл еси́, я́ко не глухи́м и́долом хвалу́ посыла́еши, но Христу́ Бо́гу, к Нему́же любе́зну стяжа́в, Гео́ргие, ве́ру, глаго́лал еси́: дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Я́ко не су́щу вре́менную непщу́я красоту́, разли́чная озлобле́ния подъя́л еси́, Гео́ргие, ра́дуяся наде́ждею боже́ственныя жи́зни, о стра́шнем же раздробле́нии небре́г, тве́рдостию души́ глаго́лал еси́: дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Разсека́емо ме́дными сосу́ды твое́ те́ло, о́стрыми ножи́ по еди́ному у́ду раздробля́емо ви́дя, вжиля́емь душе́ю: бу́дущей сла́ве недосто́йны ны́нешния му́ки, — глаго́лал еси́, — дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Богоро́дичен: От ребра́ Ада́мова Созда́вый Тя́ от Твоего́ де́вства воплоти́ся, И́же все́х Госпо́дь, Его́же пою́ще, вопие́м: вся́ дела́, благослови́те, по́йте Го́спода и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Пе́снь 9.
Ирмо́с: От земноро́дных ро́ждшися и Творца́ ро́ждшая, на́ша похвало́, Богоро́дице Чи́стая, Тя́, я́ко влады́чествующую тва́рьми, велича́ем.

Свяще́ннии воспева́ют, ца́рие восхваля́ют, и лю́дие твои́х страда́ний хвалу́ возвеща́ют, му́чениче Гео́ргие. Те́мже тя́ вси́ ублажа́ем.

Воспе́ша вся́ небе́сныя си́лы по́двиги твоя́, ты́ бо, поже́рся, Бо́гу благоугоди́л еси́, му́чениче Гео́ргие. Те́мже тя́ вси́ ублажа́ем.

Богоро́дичен: От земноро́дных возра́стши и Зижди́теля ро́ждши, ра́дуйся, на́ша похвало́, Богоро́дице Чи́стая, Тя́, я́ко облада́ющую тва́рьми, велича́ем.

 
Комментарии
Всего комментариев: 1
2018/11/16, 19:45:15
Молим Святому Георгию Победоносцу, упроси Господа о прощение грехов наших ведомых и неведомых, защити нас от челюстей адовых, подай нам здравия защити нас от врагов видимых и не видимых, сердца злых людей восставших на нас смягчи. подай нам премудрости и укрепи души наши. Защити страну нашу Богом Хранимую, защити нас от бед и скорби, укрепи нас в Православии, помоги нам с работой, чтобы пришла работа и пришло финансовое благо, чтобы мы отдали долги и нам их вернули. Моли Господа о спасение души и живота нашего.Аминь.
андрей
Добавить комментарий:
Имя:
* Сообщение [ T ]:
 
   * Перепишите цифры с картинки
 
Подписка на новости и обновления
* Ваше имя:
* Ваш email:
Просьба о помощи
© Vinchi Group
1998-2022


Оформление и
программирование
Ильи
Бог Есть Любовь и только Любовь

Страница сформирована за 0.043509960174561 сек.