Портал "Дивное Дивеево"

Официальная страница монастыря www.diveevo-monastyr.ru

Господи, Иисусе Христе, Боже наш, благослови нам пищу и питие молитвами Пречистыя Твоея Матере и всех святых Твоих, яко благословен во веки веков. Аминь. (И перекрестить пищу и питие.) Oтче наш, ...
На главную Новости Акафист и Каноны святым безсребреникам Косме и Дамиану Асийским.
Акафист и Каноны святым безсребреникам Косме и Дамиану Асийским.
13/11/2018 19:12:15

Акафист святым безсребренникам и чудотворцам Косме и Дамиану Асийским
Одобрен: решение Св. Синода 29 марта 1884 года № 343
Память: 14 ноября (01 ноября ст. ст.)
Утвержден для общецерковного использования.


Конда́к 1.
Избра́ннии чудотво́рцы, безсре́бреницы Христо́вы и вра́чеве прему́дрии, ту́не подаю́щии здра́вие в боле́знех су́щим, похва́льная воспису́ем ва́м, засту́пником на́шим и в ско́рбех помо́щником: вы́ бо сосу́ди благода́ти су́ще, исцеля́ете душе́вныя и теле́сныя на́ша я́звы. Те́мже сла́вяще Бо́га, ди́внаго во святы́х Свои́х, ва́с усе́рдно ублажа́ем:

Ра́дуйтеся, Космо́ и Дамиа́не, святи́и безсре́бреницы и пресла́внии чудотво́рцы!

И́кос 1.
А́нгельскому жи́тельству поревнова́вше, вся́ земна́я презре́ли есте́, и по́двигом нестяжа́ния венча́вшеся, лицезре́ния Го́спода си́л сподо́билися есте́. Моли́теся у́бо за ны́ приле́жно, к по́мощи ва́шей притека́ющих и похва́льная ва́м вопию́щих:

Ра́дуйтеся, моли́твенницы те́плии о чту́щих святу́ю па́мять ва́шу; ра́дуйтеся, оста́вленных врача́ми неоску́дно исцеля́ющии.

Ра́дуйтеся, я́ко до́м, име́ние и вся́ роди́телей стяжа́ния нивочто́же вмени́ли есте́; ра́дуйтеся, ни́щия милосе́рдием ва́шим препита́вшии.

Ра́дуйтеся, стра́ждущия сердобо́лием утеша́вшии; ра́дуйтеся, чистото́ю и свя́тостию А́нгелом уподо́бившиися.

Ра́дуйтеся, свети́льницы Боже́ственнаго све́та; ра́дуйтеся, небе́снии челове́цы, земни́и А́нгели.

Ра́дуйтеся, я́ко христиа́ном есте́ прибе́жище непосты́дное; ра́дуйтеся, все́ житие́ свое́ да́же до после́дняго издыха́ния в служе́нии Го́споду истощи́вшии.

Ра́дуйтеся, всесве́тлое благода́ти прия́телище, Ду́ха Свята́го сосу́ди; ра́дуйтеся, все́м, призыва́ющим ва́с, ско́рии помо́щницы.

Ра́дуйтеся, Космо́ и Дамиа́не, святи́и безсре́бреницы и пресла́внии чудотво́рцы!

Конда́к 2.
Ви́дя Госпо́дь Бо́г до́брая ва́ша начина́ния и ве́лие ко благоче́стию усе́рдие ва́ше, я́ко вся́ земна́я и блага́я ми́ра сего́ уме́ты вмени́вше, в непреста́ннем труде́ любве́ ра́ди бли́жняго пребы́сте и ду́ши своя́ благи́ми нра́вы украси́ли есте́, преиспо́лни ва́с Ду́ха Свята́го, Его́же луча́ми озари́тися и на́м испроси́те у Христа́ Бо́га, да ку́пно с ва́ми пое́м Ему́: Аллилу́иа!

И́кос 2.
Ра́зумом и́стиннаго богопозна́ния лю́ди нечести́выя научи́ли есте́, вразуми́в те́х си́лою слове́с ва́ших, и́миже дерзнове́нно Христа́ пропове́даете. Те́мже ре́вность ва́шу похваля́юще, взыва́ем си́це:

Ра́дуйтеся, ле́стию вра́жиею не уловле́ннии; ра́дуйтеся, и́стину Христо́ву по́двигами любве́ испове́давшии.

Ра́дуйтеся, вся́кую я́зю в лю́дех исцеля́ющии; ра́дуйтеся, лука́выя ду́хи от люде́й прогоня́ющии.

Ра́дуйтеся, небоя́зненнии пропове́дницы любве́ Бо́жия; ра́дуйтеся, служе́ния враче́бнаго ревни́телие.

Ра́дуйтеся, ве́ры правосла́вныя побо́рницы; ра́дуйтеся, столпи́ непоколеби́мии, ду́ха любве́ и ре́вности о сла́ве Бо́жией испо́лненнии.

Ра́дуйтеся, немо́лчнии веле́ний Госпо́дних провозве́стницы; ра́дуйтеся, ве́рнии наста́вницы богому́дрия.

Ра́дуйтеся, Ца́рствия Христо́ва наде́жнии на́м хода́таи; ра́дуйтеся, и по сме́рти ва́шей на́с не оставля́ющии.

Ра́дуйтеся, Космо́ и Дамиа́не, святи́и безсре́бреницы и пресла́внии чудотво́рцы!

Конда́к 3.
Си́лою Вы́шняго, да́нною ва́м, еще́ во вре́менней жи́зни прия́ли есте́ вла́сть чуде́сно исцеля́ти вся́кия неду́ги; по сме́рти же ва́шей наипа́че просла́ви ва́с Бо́г мно́гими чудотворе́нии, да вси́ притека́ем к ва́м, моля́щеся о исцеле́нии от неду́гов теле́сных, па́че же душе́вных, и Бо́гу велегла́сно вопие́м: Аллилу́иа!

И́кос 3.
Иму́ще, я́ко многоце́нное сокро́вище, многоцеле́бныя мо́щи ва́ша, ра́дуемся и, любо́вию воспева́юще да́нную ва́м от Бо́га благода́ть исцеле́ний, благода́рно зове́м:

Ра́дуйтеся, те́плии о на́с к Бо́гу предста́телие; ра́дуйтеся, е́ллинская мудрова́ния отца́ ва́шего оста́вльшия.

Ра́дуйтеся, Аси́и свети́льницы всесве́тлии; ра́дуйтеся, омраче́нных стра́н просвети́телие.

Ра́дуйтеся, му́жества и терпе́ния наста́вницы; ра́дуйтеся, два́ свети́льника, на земли́ до́брыми де́лы возсия́вшии.

Ра́дуйтеся, бра́тия по пло́ти, ма́терию ва́шею Феодо́тиею в до́бром наказа́нии воспита́ннии; ра́дуйтеся, раби́ Бо́жии, от Го́спода Христа́ венцы́ побе́ды прие́мшии.

Ра́дуйтеся, ди́вный и прекра́сный смире́ния и кро́тости о́браз все́м показа́вшии; ра́дуйтеся, непоколеби́мое правосла́вия основа́ние.

Ра́дуйтеся, све́тлая безсре́бреников сла́во; ра́дуйтеся, до́блии целе́бницы, ни от кого́же мзды́ за исцеле́ния взе́мшии.

Ра́дуйтеся, Космо́ и Дамиа́не, святи́и безсре́бреницы и пресла́внии чудотво́рцы!

Конда́к 4.
Бу́рею смуще́ния испо́лнен бы́л еси́, святы́й Дамиа́не, егда́ жена́ не́кая Палла́дия, тобо́ю вку́пе со святы́м Космо́ю от боле́зни сме́ртныя исцеле́нная, хотя́ше от избы́тка благода́рнаго се́рдца дарова́ние не́кое свои́м благода́тным враче́м возда́ти, ты́ же, ви́дя бра́та твоего́ от такова́го приноше́ния отре́кшася, вта́й прия́л еси́ от тоя́ жены́ три́ яйца́, услы́шавше я́ко та́ заклина́ет тя́ Бо́гом, да ти́и три́ яйца́ во и́мя Святы́я Тро́ицы от нея́ прие́млеши. Сего́ ра́ди святы́й Косма́ печа́лен бы́сть, и завеща́, да по сме́рти твое́й не положе́н бу́деши бли́з гро́ба бра́тня. Егда́ же по преставле́нии твое́м, лю́дие в недоуме́нии бы́ша, где́ погребсти́ тя́, верблю́д не́кий челове́ческим гла́сом проглаго́ла, да погребу́т тя́ бли́з Космы́ свята́го, я́ко просла́вленна с ни́м пред Бо́гом, поне́же не мзды́ ра́ди, но и́мени ра́ди Бо́жия прия́л еси́ три́ яйца́. Таково́му ве́лию чу́ду дивя́щеся, лю́дие погребо́ша тя́ вку́пе с бра́том твои́м, с ра́достию пою́ще Бо́гу: Аллилу́иа!

И́кос 4.
Слы́шавше аси́йстии лю́дие ве́лию ва́шу к стра́ждущим любо́вь и чуде́сное врачева́ние ва́ше, отвсю́ду устремля́хуся к ва́м с ве́рою в целе́бную благода́ть Бо́жию, в ва́с де́йствующую; прие́млюще же ско́рое исцеле́ние, прославля́ху Бо́га, ва́с же, милосе́рдых цели́телей свои́х, велича́ху, воспева́я си́це:

Ра́дуйтеся, Бо́га и́стиннаго непребори́мии пропове́дницы; ра́дуйтеся, си́лою Креста́ Христо́ва неду́гующим безме́зднии целе́бницы.

Ра́дуйтеся, блази́и вра́чеве, стра́ждущим ско́рии помо́щницы; ра́дуйтеся, вся́ немощны́я ту́не врачу́ющии.

Ра́дуйтеся, и ны́не исцеле́ния оби́льно источа́ющии; ра́дуйтеся, ми́лостивии уте́шителие в беда́х и ско́рбех су́щим.

Ра́дуйтеся, во вся́ких обстоя́ниих на́с защища́ющии; ра́дуйтеся, безпомо́щных спаси́тельное призре́ние.

Ра́дуйтеся, пра́ведных пресла́вное украше́ние; ра́дуйтеся, предста́тельство на́ше кре́пкое.

Ра́дуйтеся, приле́жнии о на́с к Бо́гу моли́твенницы; ра́дуйтеся, все́м, ве́рою призыва́ющим ва́с, ско́рии помо́щницы.

Ра́дуйтеся, Космо́ и Дамиа́не, святи́и безсре́бреницы и пресла́внии чудотво́рцы!

Конда́к 5.
Боготе́чным вои́стину путе́м ше́ствовасте, раби́ Христо́вы, егда́ блага́я ми́ра презре́сте служе́ния ра́ди боля́щим, Христу́ же Еди́ному порабо́тасте, го́рькая испыта́ния терпе́ли есте́, святи́и; но вся́ претерпе́сте за возлю́бльшаго ва́с Христа́. Те́мже вели́кому терпе́нию и кре́пцей любви́ ва́шей ко Го́споду дивя́щеся, ку́пно с ва́ми пое́м Ему́: Аллилу́иа!

И́кос 5.
Ви́девше исцеле́ннии ва́ми, я́ко си́лою Христо́вою исцеле́ша, хвалу́ Тому́ возда́ша. Мы́ же сла́вяще Бо́га, ублажа́ем ва́с, сла́вных уго́дников Его́, вопию́ще си́це:

Ра́дуйтеся, го́рняя па́че до́льних возлюби́вшии; ра́дуйтеся, а́нгельскому житию́ на земли́ поревнова́вшии.

Ра́дуйтеся, я́ко многобо́жие роди́теля ва́шего отри́нувше, благоче́стия ма́терня не отступи́ли есте́; ра́дуйтеся, я́ко вся́ име́ния своя́, по словеси́ Госпо́дню, ни́щим разда́ли есте́, да Христа́ приобря́щете.

Ра́дуйтеся, не сло́вом то́чию, но мно́жае па́че де́лом и непреста́нною к Бо́гу моли́твою ины́х поучи́вшии; ра́дуйтеся, неоску́дный исто́чник исцеле́ний ны́не явля́ющии.

Ра́дуйтеся, излия́нием чуде́с, да́нных ва́м от Бо́га, на́с обогаща́ющии; ра́дуйтеся, в сами́х себе́ хра́м Бо́гу угото́вавшии.

Ра́дуйтеся, ско́рое ни́щих услы́шание; ра́дуйтеся, ско́рбных прия́тное попече́ние.

Ра́дуйтеся, ненаде́жных изве́стное наде́яние; ра́дуйтеся, боля́щих ско́рое врачева́ние.

Ра́дуйтеся, Космо́ и Дамиа́не, святи́и безсре́бреницы и пресла́внии чудотво́рцы!

Конда́к 6.
Пропове́дницы и́мене Христо́ва в животе́ свое́м бы́вше, и ны́не си́лу Того́ свиде́тельствуете чудеси́, от ико́ны ва́шея источа́емыми, и я́коже ве́ры иногда́ жены́ не́кия Палла́дии не презре́сте, но прише́дше в до́м ея́, исцеле́ние от сме́ртнаго неду́га е́й дарова́ли есте́; си́це и на́ших моле́ний и пе́ний гла́сы услы́шите, о святи́и безсре́бреницы! Ве́ре же и любви́ люде́й ва́ших внемли́те и покро́в на́м свы́ше да́руйте, хва́лящим ва́с и пою́щим Бо́гу: Аллилу́иа!

И́кос 6.
Возсия́, я́ко све́т, пра́вда ва́ша, егда́ укоря́еми неве́рующими, я́ко не от Бо́га получи́ли есте́ да́р исцеле́ний, реко́сте к лю́дем гра́да ва́шего: не волше́бною хи́тростию врачу́ем боле́зни, но си́лою Спа́са на́шего Иису́са Христа́, я́коже То́й запове́да, глаго́ля: боля́щия исцеля́йте, прокаже́нныя очища́йте, ту́не прия́сте, ту́не дади́те. Те́мже благода́тному сло́ву ва́шему дивя́щеся, ублажа́ем ва́с си́ми:

Ра́дуйтеся, о́браз любве́ и ве́ры на́м показа́вшии; ра́дуйтеся, ра́йския ра́дости при́сно наслажда́ющиися.

Ра́дуйтеся, прему́дрии се́ятелие благоче́стия; ра́дуйтеся, сла́внии пропове́дницы правосла́вия.

Ра́дуйтеся, учи́телие, к небеси́ наставля́ющии; ра́дуйтеся, чи́стаго и непоро́чнаго жития́ неусы́пнии храни́телие.

Ра́дуйтеся, те́плии послу́шателие моля́щихся ва́м; ра́дуйтеся, ко спасе́нию изя́щнии и ве́рнии путеводи́телие.

Ра́дуйтеся, благоче́стно и богоуго́дно жи́ти хотя́щим блази́и наста́вницы; ра́дуйтеся, хода́таи благи́м все́м, почита́ющим па́мять ва́шу.

Ра́дуйтеся, до́бре и в ми́ре тече́ние свое́ сконча́вшии; ра́дуйтеся, венцы́ пра́вды от Влады́ки Христа́ прия́вшии.

Ра́дуйтеся, Космо́ и Дамиа́не, святи́и безсре́бреницы и пресла́внии чудотво́рцы!

Конда́к 7.
Хотя́щу му́жу не́коему во вре́мя жа́твы от зно́я со́лнечнаго ма́ло почи́ти, и кре́пко усну́вшу ему́, вни́де зми́й во уста́ и всели́ся во чре́во, егда́ же возста́в му́ж то́й от сна́, ощути́ во чре́ве свое́м боле́знь от терза́ния зми́ева и а́бие нача́ ве́лиим гла́сом вопи́ти: святи́и вра́чеве Космо́ и Дамиа́не, помози́те ми́, и а́бие вы́, уго́дницы Бо́жии, приспе́ша ему́ на по́мощь и успи́ша его́ зело́, и моли́твами свои́ми нача́ша изгоня́ти зми́я и, все́м та́мо зря́щим, изы́де зми́й из у́ст челове́ка того́, и вси́ ужаса́ющеся о стра́шнем чудесе́ то́м, благода́рственно воспе́ша Бо́гу: Аллилу́иа!

И́кос 7.
Ди́внии о на́с моли́твенницы, цели́телие ду́ш и теле́с на́ших и хода́таи спасе́ния ве́чнаго, благода́рным се́рдцем воспева́юще хвале́бную пе́снь Бо́гу, дарова́вшему на́м таковы́х вели́ких чудотво́рцев, прино́сим и ва́м похвалы́ сицева́я:

Ра́дуйтеся, а́нгелов терпе́нием ва́шим удиви́вшии; ра́дуйтеся, боже́ственным сия́нием чуде́с свои́х вся́ просвети́вшии.

Ра́дуйтеся, ско́рии от вся́ких боле́зней безме́зднии вра́чеве; ра́дуйтеся, заступле́нием ва́шим разсла́бленныя исцеля́ющии.

Ра́дуйтеся, от неисце́льных боле́зней здра́вы воздвиза́ющии; ра́дуйтеся, досто́йне соверши́вшии земны́й по́двиг жития́ ва́шего.

Ра́дуйтеся, о на́с, обнаже́нных до́брых де́л, при́сно к Бо́гу предста́тельствующии; ра́дуйтеся, я́ко сия́нием прему́дрости, от Го́спода ва́м да́нныя, все́х ве́рных просвеща́ете.

Ра́дуйтеся, моли́твенницы о на́с и засту́пницы на́ши преди́внии; ра́дуйтеся, до́блии вра́чеве Христо́вы.

Ра́дуйтеся, без мзды́ ту́не все́м исцеле́ния подаю́щии; ра́дуйтеся, чудесы́ свои́ми и́дольское безу́мие обличи́вшии.

Ра́дуйтеся, Космо́ и Дамиа́не, святи́и безсре́бреницы и пресла́внии чудотво́рцы!

Конда́к 8.
Стра́нное ми́рови житие́ ва́ше ви́дяще, устрани́мся и мы́ того́ суе́т и, у́м на небеса́ прело́жше, возопии́м к ва́м, святи́и безсре́бреницы: утоли́те боле́зни, источа́я благода́тная врачева́ния все́м, усе́рдно к по́мощи ва́шей притека́ющим и вопию́щим Бо́гу: Аллилу́иа!

И́кос 8.
Все́ житие́ ва́ше на земли́ любо́вию к Бо́гу и к бли́жним испо́лнивше, святи́и безсре́бреницы Космо́ и Дамиа́не, ско́рии и ны́не помо́щницы явля́етеся все́м, с ве́рою призыва́ющим ва́с; не то́чию бо бли́з притека́ющим ко святы́м моще́м ва́шим, но и дале́че су́щим исцеле́ния источа́ете. Те́мже прино́сим ва́м похвалы́ сия́:

Ра́дуйтеся, Еди́ному Бо́гу, в Тро́ице сла́вимому, ве́рно послужи́вшии; ра́дуйтеся, еди́ное е́же на потре́бу прему́дре избра́вшии.

Ра́дуйтеся, я́ко в неуста́ннем труде́ и по́двизе дни́ и но́щи ва́ша без вся́каго уны́ния препроводи́ли есте́; ра́дуйтеся, я́ко сицевы́м ва́шим те́сным и ско́рбным житие́м сла́ву Бо́жию в челове́цех умно́жили есте́.

Ра́дуйтеся, до́блии Христо́вы после́дователие; ра́дуйтеся, я́ко научи́тели и творцы́ Христо́вых за́поведей яви́лися есте́.

Ра́дуйтеся, я́ко имена́ми ве́лиих в Ца́рствии Небе́снем нарече́ни бы́сте; ра́дуйтеся, сла́вою Христо́вою ве́сь ми́р озари́вшии.

Ра́дуйтеся, я́ко любо́вию к бли́жним безстра́стие прия́ли есте́; ра́дуйтеся, я́ко безме́здным врачева́нием безсме́ртие стяжа́ли есте́.

Ра́дуйтеся, я́ко А́нгели, на Небеси́ и на земли́ просла́вленнии; ра́дуйтеся, я́ко Бо́гу ны́не венцено́снии предстоите́.

Ра́дуйтеся, Космо́ и Дамиа́не, святи́и безсре́бреницы и пресла́внии чудотво́рцы!

Конда́к 9.
Вся́кое естество́ челове́ческое удиви́ся сия́нию в ва́с благода́ти Бо́жией, святи́и Космо́ и Дамиа́не, егда́ нечести́вии лю́дие, узре́вше чудеса́, о и́мени Го́спода Иису́са Христа́ ва́ми твори́мая, уве́роваша и просла́виша Бо́га. Те́мже и мы́, сла́вяще Да́вшаго ва́м сицеву́ю си́лу, пое́м Ему́: Аллилу́иа!

И́кос 9.
Вити́я многовеща́нныя недоуме́ют дово́льно изобрази́ти оби́лие любве́ ва́шея, е́юже преиспо́лнени бы́сте, святи́и уго́дницы, к челове́ком о Го́споде. Сего́ ра́ди из глубины́ серде́ц на́ших вопие́м к ва́м:

Ра́дуйтеся, Го́споду своему́ да́же до сме́рти порабо́тавшии; ра́дуйтеся, огне́м любве́ Бо́жия воспаля́ема о́гнь же́ртв и́дольских угаси́вшии.

Ра́дуйтеся, бли́жняго па́че сами́х себе́ возлюби́вшии; ра́дуйтеся, я́ко боля́щия и неду́жныя посеща́ли есте́.

Ра́дуйтеся, ну́жды убо́гих предваря́вшии; ра́дуйтеся, печа́льных уте́шителие.

Ра́дуйтеся, отча́янных засту́пницы; ра́дуйтеся, си́рых пита́телие.

Ра́дуйтеся, лю́те стра́ждущим помо́щницы; ра́дуйтеся, угнете́нных свободи́телие.

Ра́дуйтеся, я́ко до́бре тече́ние сконча́вше, ко Христу́ вознесо́стеся; ра́дуйтеся, я́ко в Ца́рствии Его́ водворя́етеся.

Ра́дуйтеся, Космо́ и Дамиа́не, святи́и безсре́бреницы и пресла́внии чудотво́рцы!

Конда́к 10.
Спасти́ хотя́ мно́гая, яви́ на́м Госпо́дь вы́, чудотво́рцы Своя́: кто́ бо не умили́тся, ви́дя ва́ше безме́рное ко все́м сострада́ние; кто́ ли вы́ не ублажи́т, я́ко не то́кмо челове́ки от неду́г исцеля́ете, но и скоты́ ми́луете; не отри́ните у́бо и на́ших моли́тв, но на вся́ ны́ неоску́дно вели́кия и бога́тыя ва́ша ми́лости изле́йте, да вопие́м Бо́гу: Аллилу́иа!

И́кос 10.
Сте́ны есте́ все́м, похваля́ющим чудеса́ ва́ша, о безсре́бреницы, и к заступле́нию ва́шему прибега́ющим, сте́ны и забра́ла есте́, огражда́ющии от все́х бе́д усе́рдно в по́мощь ва́с призыва́ющих. Те́мже у́бо и на́с от нищеты́, напа́стей, неду́гов и скорбе́й огради́те, мо́лимся и те́пле вопие́м к ва́м:

Ра́дуйтеся, адама́нтову кре́пость в нестяжа́нии превозше́дшии; ра́дуйтеся, ди́вно искуше́ния сребролю́бия победи́вшии.

Ра́дуйтеся, сла́внии в беда́х засту́пницы; ра́дуйтеся, немощны́х и оби́димых укрепле́ние.

Ра́дуйтеся, кре́пцыи в напа́стех защи́тителие; ра́дуйтеся, убо́гих и ни́щих всеще́дрии обогати́телие.

Ра́дуйтеся, а́лчущих ми́лостивии корми́телие; ра́дуйтеся, боле́зньми и тя́жкими неду́ги одержи́мых прему́дрии уврачева́телие.

Ра́дуйтеся, с ве́рою к ва́м притека́ющим от все́х ско́рбных обстоя́ний и боле́зней те́плии защи́тителие; ра́дуйтеся, я́ко па́мять ва́ша все́ми сла́вима на земли́.

Ра́дуйтеся, я́ко имена́ ва́ша напи́сана су́ть на небесе́х; ра́дуйтеся, я́ко от Бо́га препросла́влени есте́.

Ра́дуйтеся, Космо́ и Дамиа́не, святи́и безсре́бреницы и пресла́внии чудотво́рцы!

Конда́к 11.
Пе́ние всеумиле́нное, ны́не на́ми приноси́мое, не́сть дово́льно к похвале́нию пресла́вных по́двигов и трудо́в ва́ших, я́же Христа́ ра́ди подъя́ли есте́ в животе́ свое́м; оба́че дерза́юще про́сим, усе́рдное моле́ние на́ше прие́мше, и на́с от бе́д свои́ми моли́твами изба́вите, да умиле́нным се́рдцем воспои́м Бо́гу: Аллилу́иа!

И́кос 11.
Светоза́рный и Небе́сный у́м яви́ли есте́, егда́ сла́вы земны́я от врачевства́ не пожела́ли есте́ иска́ти от челове́к, но то́чию сла́вы Бо́жия на Небесе́х. Ны́не же нетле́нием моще́й ва́ших и мно́жеством чуде́с правосла́вие утвержда́ете. Те́мже благода́рственно зове́м:

Ра́дуйтеся, Ипоста́сное Сло́во дерзнове́нно пропове́давшии; ра́дуйтеся, си́лу и́дольскую добропобе́дно упраздни́вшии.

Ра́дуйтеся, я́ко ва́ми попра́ся служе́ние бесо́м; ра́дуйтеся, я́ко ва́ми пропове́дася поклоне́ние Христу́.

Ра́дуйтеся, учи́телие прему́дрии; ра́дуйтеся, все́х доброде́телей неле́ностнии исполни́телие.

Ра́дуйтеся, я́ко по труде́х земны́х в селе́ниих небе́сных ликовству́ете; ра́дуйтеся, я́ко и по преставле́нии свое́м на́с не оставля́ете.

Ра́дуйтеся, я́ко все́м, с ве́рою призыва́ющим ва́с, ско́рую по́мощь подае́те; ра́дуйтеся, святи́и вра́чеве, я́ко боле́зни на́ша исцеля́ете.

Ра́дуйтеся, моли́твы ве́рных не отрева́ющии; ра́дуйтеся, и о на́с недосто́йных у Престо́ла Бо́жия хода́тайствующии.

Ра́дуйтеся, Космо́ и Дамиа́не, святи́и безсре́бреницы и пресла́внии чудотво́рцы!

Конда́к 12.
Благода́ть, ю́же даде́ ва́м Госпо́дь Бо́г, цели́ти вся́ неду́ги душе́вныя же и теле́сныя, дне́сь собра́ на́с, да почти́м па́мять ва́шу, святи́и безсре́бреницы Космо́ и Дамиа́не, благогове́йно у́бо взира́юще на честну́ю ико́ну ва́шу и со умиле́нием се́рдца к не́й припа́дающе, мо́лим изба́витися все́м на́м от вся́ких зо́л и боле́зней, да воспои́м вси́ Бо́гу: Аллилу́иа!

И́кос 12.
Пою́ще чудеса́ ва́ша, восхваля́ем труды́ и по́двиги, ублажа́ем благоче́стную в ми́ре кончи́ну ва́шу, почита́ем хода́тайство и си́льное заступле́ние ва́ше о все́х, тре́бующих по́мощи ва́шея; велича́ем Пода́теля все́х бла́г Бо́га, дарова́вшаго на́м толи́ко ди́вных моли́твенников, и со умиле́нием зове́м:

Ра́дуйтеся, Иису́са Го́спода ве́рно пропове́давшии; ра́дуйтеся, и́стины Его́ до́блии свиде́телие.

Ра́дуйтеся, те́плии о на́с у Престо́ла Его́ предста́телие; ра́дуйтеся, теле́с на́ших благосострада́тельнии вра́чеве.

Ра́дуйтеся, Ца́рствия Небе́снаго и ве́чных благи́х насле́дницы; ра́дуйтеся, по Бо́зе все́ на́ше упова́ние.

Ра́дуйтеся, ми́ро благово́нное исцеле́ний источа́ющии; ра́дуйтеся, страсте́й злосмра́дие моли́твами свои́ми отрева́ющии.

Ра́дуйтеся, исцеле́ний да́телие и чуде́с исто́чницы; ра́дуйтеся, светоно́снии столпи́ церко́внии и забра́ла недви́жимая.

Ра́дуйтеся, виногра́да и́стиннаго боже́ственныя лозы́; ра́дуйтеся, дво́ице светови́дная му́дрых безсре́бреник.

Ра́дуйтеся, Космо́ и Дамиа́не, святи́и безсре́бреницы и пресла́внии чудотво́рцы!

Конда́к 13.
О преди́внии безсре́бреницы, чудотво́рцы, цели́телие и сла́внии уго́дницы Бо́жии Космо́ и Дамиа́не, приими́те моле́ния сия́ на́ша, от сокруше́ннаго се́рдца возноси́мая; исцели́те многообра́зныя неду́ги ду́ш и теле́с на́ших и те́плым предста́тельством ва́шим испроси́те на́м от Христа́ Бо́га избавле́ние от все́х бе́д и напа́стей, проще́ние прегреше́ний на́ших и благу́ю наде́жду ве́чнаго спасе́ния, да сподо́бимся с ва́ми и со все́ми святы́ми в безконе́чныя ве́ки воспева́ти Бо́гу, Спаси́телю на́шему: Аллилу́иа!

Этот конда́к чита́ется три́жды, зате́м и́кос 1 и конда́к 1.

И́кос 1.
А́нгельскому жи́тельству поревнова́вше, вся́ земна́я презре́ли есте́, и по́двигом нестяжа́ния венча́вшеся, лицезре́ния Го́спода си́л сподо́билися есте́. Моли́теся у́бо за ны́ приле́жно, к по́мощи ва́шей притека́ющих и похва́льная ва́м вопию́щих:

Ра́дуйтеся, моли́твенницы те́плии о чту́щих святу́ю па́мять ва́шу; ра́дуйтеся, оста́вленных врача́ми неоску́дно исцеля́ющии.

Ра́дуйтеся, я́ко до́м, име́ние и вся́ роди́телей стяжа́ния нивочто́же вмени́ли есте́; ра́дуйтеся, ни́щия милосе́рдием ва́шим препита́вшии.

Ра́дуйтеся, стра́ждущия сердобо́лием утеша́вшии; ра́дуйтеся, чистото́ю и свя́тостию А́нгелом уподо́бившиися.

Ра́дуйтеся, свети́льницы Боже́ственнаго све́та; ра́дуйтеся, небе́снии челове́цы, земни́и А́нгели.

Ра́дуйтеся, я́ко христиа́ном есте́ прибе́жище непосты́дное; ра́дуйтеся, все́ житие́ свое́ да́же до после́дняго издыха́ния в служе́нии Го́споду истощи́вшии.

Ра́дуйтеся, всесве́тлое благода́ти прия́телище, Ду́ха Свята́го сосу́ди; ра́дуйтеся, все́м, призыва́ющим ва́с, ско́рии помо́щницы.

Ра́дуйтеся, Космо́ и Дамиа́не, святи́и безсре́бреницы и пресла́внии чудотво́рцы!

Конда́к 1.
Избра́ннии чудотво́рцы, безсре́бреницы Христо́вы и вра́чеве прему́дрии, ту́не подаю́щии здра́вие в боле́знех су́щим, похва́льная воспису́ем ва́м, засту́пником на́шим и в ско́рбех помо́щником: вы́ бо сосу́ди благода́ти су́ще, исцеля́ете душе́вныя и теле́сныя на́ша я́звы. Те́мже сла́вяще Бо́га, ди́внаго во святы́х Свои́х, ва́с усе́рдно ублажа́ем:

Ра́дуйтеся, Космо́ и Дамиа́не, святи́и безсре́бреницы и пресла́внии чудотво́рцы!

Моли́тва.
О чудотво́рцы сла́внии, вра́чеве безме́зднии, Космо́ и Дамиа́не! Вы́ от ю́ности Христа́ Бо́га возлюби́вше и Того́ повеле́ния все́м се́рдцем соблюда́юще, а́ще и вда́сте себе́ уче́нию враче́бному, но доброде́тельнаго ра́ди жития́ и чистоты́ душе́вныя, си́лою Христа́ Бо́га, не врачева́ния то́кмо иску́сство, но па́че неоску́дную благода́ть исцеле́ния вся́ких неисце́льных неду́гов от Бо́га прия́ли есте́. Отону́дуже любо́вию и милосе́рдием к неду́гующим подвиза́еми, не то́кмо лю́дем, но и ското́м исцеле́ния боле́зней подава́ете, неисче́тным мно́жеством чуде́с ва́ших ве́сь ми́р наполня́ете, и не теле́сныя то́кмо неду́ги исцеля́ете, но и ве́рою Христо́вою ду́ши просвеща́ете, в терпе́нии боле́зней укрепля́ете, в тя́жких неду́зех о исправле́нии жития́ вразумля́ете и ко Христу́ покая́нием привлека́ете. Те́мже ны́не и на́с, припа́дающих к ва́м пред честно́ю ико́ною ва́шею, ско́ро услы́шите.

Ю́ныя де́ти, ва́шей по́мощи во уче́нии кни́жнем прося́щия, ва́шими моли́твами наста́вите, да ва́шему житию́ ревну́юще, не земно́е то́чию науче́ние приобря́щут, но па́че во благоче́стии и пра́вой ве́ре непреста́нно да преспева́ют. На одре́ боле́зни лежа́щим, челове́ческия по́мощи отча́янным, к ва́м же те́пле с ве́рою и усе́рдною моли́твою прибега́ющим, исцеле́ние боле́зней ва́шим ми́лостивым, чудоде́йственным посеще́нием да́руйте. Мно́гажды в боле́зни впа́дающия и от лю́тых неду́г в уны́ние, малоду́шие и ропта́ние прише́дшия, да́нною ва́м от Бо́га благода́тию в терпе́нии утверди́те, и наста́вите, да уразуме́ют во́лю о ни́х Бо́жию святу́ю и соверше́нную, и са́ми себе́ и живо́т сво́й во́ле Христа́ Бо́га предаю́т. В неду́зех су́щих, о исправле́нии же жития́ нерадя́щих, в гресе́х не раска́ивающихся, се́рдцем ожесточе́нных, сокруши́те во спасе́ние и к покая́нию призови́те, да не́мощни су́ще те́лом, здра́ви пребу́дут душе́ю, и прича́стницы соде́лаются Бо́жия спаси́тельныя благода́ти. Бра́тию свята́го хра́ма сего́, ва́шему свято́му заступле́нию от Бо́га вруче́нную, и все́х к ва́м усе́рдно прибега́ющих невреди́мы сохрани́те от долгонеду́жия, от боле́зней лю́тых и неисце́льных, от разслабле́ния те́ла, от исступле́ния ума́, от смертоно́сныя я́звы, от внеза́пныя сме́рти, и мо́щным хода́тайством ва́шим к Бо́гу соблюди́те в пра́вой ве́ре тве́рдых, во благоче́стии преспе́ющих, в до́брых де́лех усе́рдных, в моли́тве к Бо́гу приле́жных, да с ва́ми вку́пе сподо́бятся в бу́дущем ве́це при́сно воспева́ти и сла́вити всесвято́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Канон святым безсребреникам Косме и Дамиану Асийским (первый)

Припев: Святи́и безсре́бреницы Космó и Дамиáне, моли́те Бо́га о на́с.
Память: 14 ноября (01 ноября ст. ст.)
Глас 6.


Пе́снь 1.
Ирмо́с: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Озаря́еми сла́вою Боже́ственною, богосве́тлии безсре́бреницы, озари́те на́ша ду́ши, разоря́юще стра́стную мглу́, я́ко да ва́с ве́рою почита́ем.

Тлетво́рных очи́щшеся пе́рвее страсте́й боле́зней преложе́нием, очища́ете на́ша лю́тыя неду́ги, му́дрии, и боле́зни душе́вныя облегча́ете.

От все́х Влады́ки да́р прия́сте, святи́и, чуде́с дарова́ния, на́ша исцели́те мно́гия и неудобоисце́льныя пло́ти стра́сти, мо́лимся.

Моле́ние, безсре́бреницы и вра́чеве, Бо́гу принеси́те, я́ко да изба́вит ны́ искуше́ний и скорбе́й мно́гих и тре́петнаго и стра́шнаго тогда́ муче́ния.

Богоро́дичен: Зако́нов есте́ственных кроме́ ро́ждши, Чи́стая, Законода́теля Иису́са Изба́вителя, Его́же моли́ изба́вити ны́, Богоро́дице, мно́гих беззако́ний на́ших.

Пе́снь 3.
Ирмо́с: Не́сть свя́т, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́г ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый на́с на ка́мени испове́дания Твоего́.

Ми́р пое́т ва́ша, святи́и, всегда́ мно́гая благодея́ния и чуде́с мно́жества, чудотво́рцы и вра́чеве, а́нгел все́х равностоя́тели.

Ва́с обои́х, светода́телей, мо́лим, зве́зд на высоте́ лежа́щих Це́ркве та́йно, Космо́ и Дамиа́не, сердца́ ве́рных озари́те.

Ка́пли источа́юще при́сно, святи́и, исцеле́ния, омы́йте все́х душе́вную скве́рну и стра́стныя пло́ти то́ки вся́ уста́вите.

Се́ совокупи́вшеся лю́дие, святи́и, отвсю́ду ва́ша воспе́ти вели́кия да́ры вну́трь це́ркве ва́шея, но все́х моле́ния испо́лните.

Богоро́дичен: Свята́я Влады́чице Чи́стая, Пресвято́е Сло́во воплоти́вшая сло́вом, безслове́сных мя́ страсте́й, пою́ща Тя́ благоче́стно боже́ственными словесы́, изба́ви, Пренепоро́чная.

Седа́лен, гла́с 8.
От исто́чника бе́здны, Иису́са, чуде́с струи́ благоле́пно поче́рпше, святи́и, та́йными ту́чами страсте́й мра́чныя о́блаки отгоня́ете и неду́гующим челове́ком исцеле́ния подае́те. Те́м, получи́вше здра́вое весе́лие, ва́ми, пресла́внии, удивля́еми, зове́м: богоно́снии безсре́бреницы, моли́те Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу

Богоро́дичен: Я́ко Всенепоро́чная Неве́сто Творца́, я́ко Неискусому́жная Ма́ти Изба́вителя, прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Препе́тая, беззако́нию мя́ су́ща скве́рное оби́телище и бесо́м игра́лище в ра́зуме бы́вша, потщи́ся от те́х злоде́йства мя́ изба́вити и све́тлое жили́ще доброде́телей соверши́, Светоно́сная Нетле́нная, отжени́ о́блак страсте́й и вы́шняго прича́стия сподо́би и Све́та невече́рняго моли́твами Твои́ми.

Крестобогоро́дичен: А́гнца, и Па́стыря, и Изба́вителя А́гница зря́щи на Кресте́, восклица́ше, пла́чущи, и, го́рько рыда́ющи, вопия́ше: ми́р у́бо ра́дуется, прие́мля Тобо́ю избавле́ние, утро́ба же Моя́ гори́т, зря́щи Твое́ распя́тие, е́же терпи́ши за милосе́рдие ми́лости. Долготерпели́ве Го́споди, ми́лости бе́здно и исто́чниче неисчерпа́емый, умилосе́рдися и да́руй согреше́ний оставле́ние ве́рою пою́щим Боже́ственныя стра́сти Твоя́.

Пе́снь 4.
Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла, Бо́г и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи, от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Боже́ственное ро́ждие вои́стинну благопло́дно, ло́зы боже́ственныя, та́йное вино́ иска́пающия, в весе́лии му́дрыя безсре́бреники ублажи́м.

Ору́жие яви́стеся, устреля́ющее враги́ неви́димыя, и́хже и на́с стре́л изба́вите, заступа́юще на́шу жи́знь, му́дрии безсре́бреницы.

Не е́сть челове́к, и́же кто́ не стяжа́ благи́я ва́с моли́твенники ко Христу́, святи́и безсре́бреницы, Его́же моли́те огня́ ве́чнаго на́с изба́вити.

Ва́с, блаже́ннии, и́же призыва́ет, и на земли́, и в мо́ри бе́д вся́ких свобожда́ется, те́м изба́вите на́с сопроти́внаго обстоя́ния.

Богоро́дичен: Всели́вся Госпо́дь, Чи́стая, посреде́ Тебе́, вмести́лище свято́е, исто́чник мно́гих явля́ет исцеле́ний и очище́ние страсте́й, Богоро́дице Присноде́во.

Пе́снь 5.
Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти́ ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя́ ве́дети, Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Боже́ственное привлеко́ша просвеще́ние, сия́ния исто́чник всеусе́рдне возлюби́вше, и просвеща́ют на́с всегда́ чуде́с заря́ми великоимени́тии.

Кра́сный сопру́г су́ще, му́дрии, бразды́ возде́лавше ду́ш богозна́меньми, при́сно пожина́юще стра́сти, я́коже пле́велы, и здра́вия кла́с стори́чествующе.

Вжиля́еми кре́постию Христо́вою, в зло́бе си́льнаго всю́ кре́пость погуби́сте, его́же мучи́тельства на́с изба́вите, неусы́пнии предста́тели на́ши, безсре́бреницы.

Ше́ствовати стези́ на́м пра́выя и твори́ти во́лю Бо́жию укрепи́те, святи́и, уставля́юще стра́сти серде́ц на́ших и теле́с неду́ги облегчева́юще.

Богоро́дичен: Изба́ви мя́, Влады́чице Блага́я, искуше́ний врага́, и гее́нны муче́ния, и обдержа́щаго мя́ плене́ния и не посрами́ мене́, песносло́вящаго Тя́.

Пе́снь 6.
Ирмо́с: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Многоми́лостиве.

Живу́ще, му́ченицы, ра́достно на небесе́х, в честны́й хра́м ва́ш приити́ потщи́теся и на́ша неду́ги теле́сныя и серде́чныя стра́сти исцели́те.

В боже́ственное благоле́пия оде́явшеся красно́, я́ко в сугу́бицу, святи́и, на́ги ны́ су́ща доброде́телей боже́ственно оде́йте и страсте́й безче́стия ны́не обнажи́те.

Я́ко украше́нием чуде́с оде́яни всегда́, спаси́телие ми́ру яви́стеся, мирска́го у́бо вре́да вся́ ны́ изба́вите, святи́и, и страсте́й нече́стия и муче́ния.

Умертви́вше, святи́и, стра́сти вся́ пло́ти смертоно́сныя благода́тию, животво́рными чуде́с приложе́ньми оживля́ете стра́ждущия и вра́т сме́рти избавля́ете.

Богоро́дичен: Не опали́в утро́бы Твоея́, О́гнь сы́й, Иису́с, из Тебе́ пло́тию происхо́дит; Сего́, Чи́стая, моли́ огня́ и вся́ких му́к изба́вити ве́рою воспева́ющия Тя́.

Конда́к, гла́с 2.
Благода́ть прии́мше исцеле́ний, простира́ете здра́вие су́щим в ну́ждах, вра́чеве, чудотво́рцы пресла́внии, но ва́шим посеще́нием ра́тников де́рзости низложи́те, ми́р исцеля́юще чудесы́.

И́кос:
Вся́каго ра́зума и му́дрости прехо́дит сло́во му́дрых враче́в, и все́м зна́ние подаю́т: Высоча́йшаго бо благода́ть прие́мше, неви́димо здра́вие да́руют все́м. Отню́дуже и мне́ по́вести благода́ть дарова́ся пе́ти, я́ко богоно́сныя уго́дники Христо́вы и служи́тели, исцеле́ний мно́жество подаю́щия, боле́зней бо вся́ избавля́ют, ми́р исцеля́юще чудесы́.

Пе́снь 7.
Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пе́щь соде́ла а́нгел преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие, мучи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Впери́сте у́м на небе́сная до́брых приложе́ньми и бы́сте о́бщницы Боже́ственных даро́в, крила́ти су́ще орли́, всю́ прохо́дите зе́млю, чудоде́йствующе при́сно.

Просвети́стеся, я́коже добросия́нное, безсре́бреницы, зла́то, Боже́ственною благода́тию исцеле́ний обогати́сте мно́жества. Те́м уще́дрите ны́, обурева́емыя лю́тых нахожде́ний искуше́ньми.

Преложи́вше Го́споду чи́сты ва́ша ду́хи, безсре́бреницы, да́р от Него́ прия́сте нечи́стыя ду́хи прогони́ти всегда́, и́хже зло́бы го́рькия изба́вите все́х на́с.

Усну́сте пра́ведно до́лжным сно́м, му́дрии безсре́бреницы, и неусы́пнии моли́твенницы есте́ о ве́рных; те́м ду́ш на́ших при́сно и теле́с лю́тыя стра́сти успи́те.

Богоро́дичен: Моля́щи не преста́й Человеколю́бца, Бо́га на́шего, Всенепоро́чная, я́ко да прии́мем всеконе́чне отпуще́ние злы́х и получи́м на небесе́х угото́ванная блага́я лю́бящим Его́.

Пе́снь 8.
Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. Тя́ превозно́сим во вся́ ве́ки.

Неду́гов вся́ческих су́ще ра́тницы, посо́бием Боже́ственнаго Ду́ха, святи́и, утоли́те на́ших ду́ш неду́гования и теле́с облегчи́те боле́зни.

Ви́дителие Госпо́дни ны́не красоты́ су́ще и́стинно, присеща́йте се́й кра́сный богоно́сный хра́м ва́ш и исто́чник чуде́с мно́гих соверша́йте.

От исто́чника ра́йска исходя́ще, я́ко ре́ки две́, все́ напая́ете лице́ земли́ исцеле́ний струя́ми, неду́гов изсуша́юще ту́чи.

Блаже́нныя наде́жды прии́мше, от все́х досто́йно блажите́ся я́ко испо́лнителие, блаже́ннии, Бо́га на́шего боже́ственных хоте́ний, безсре́бреницы я́вльшеся.

Вра́чеве неисце́льных страсте́й, безсре́бреницы, неисце́льныя стра́сти на́ша исцели́те, и искуше́ний бу́рю утоли́те, и уны́ния разжени́те о́блаки.

Тро́ичен: Со а́нгелы святы́ми песносло́вим Отца́, и Сло́ва, и Ду́ха Свята́го, еди́но в тре́х ипоста́сех Божество́, еди́но Ца́рство и еди́ну Вла́сть.

Пе́снь 9.
Ирмо́с: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни а́нгельстии взира́ти; Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, с небе́сными во́и, Тя́ ублажа́ем.

Се́й хра́м ва́ш чудесы́ всеблаголе́пно, я́ко звезда́ми све́тлыми, украша́ется и, согла́сно веселя́ся, всегда́ блажи́т и честну́ю ва́шу па́мять пра́зднует благоче́стно, честни́и безсре́бреницы.

Я́ко све́т, я́ко два́ вели́ка со́лнца, разу́мную тве́рдь украша́ете, безсре́бреницы, и зна́мений заря́ми просвеща́ете все́х ве́рных сердца́. Те́м зове́м: разреши́те тму́ страсте́й на́ших, мо́лимся.

В се́ла вы́шняя вселя́еми, святи́и, посреде́ на́с бы́ти неви́димо милосе́рдуйте, и́же посреде́ Боже́ственнаго хра́ма ва́шего пе́сни возсыла́ющих Вседержи́телю и блажа́щих приле́жно ва́с, всехва́льнии.

Земля́ с вы́шними весели́тся в све́тлый боже́ственный пра́здник ва́ш, святи́и: его́же соверша́ющих, на́с изба́вите тмы́, и боле́зней, и вся́кия тесноты́, и е́же во а́де лю́таго, му́дрии, муче́ния.

Богоро́дичен: Тре́петное рожде́ние иму́щи, Всечи́стая, в стра́шный де́нь испыта́ния, молю́ся, стра́шнаго отве́та изба́ви мя́ и спаса́емых стоя́ния прича́стника сотвори́, ве́рно пою́ща Тя́, Богора́дованная.

Свети́лен.
Благода́ть врачева́ний от Бо́га прие́мше, безсре́бреницы блаже́ннии, е́же врачева́ти неду́жныя и исцеля́ти вся́ ве́рно притека́ющия к боже́ственному ва́шему хра́му. Сего́ ра́ди согла́сно ублажа́ем досто́йне честну́ю ва́шу па́мять.

Богоро́дичен: Родила́ еси́, Пречи́стая, Бо́жие Бо́га Сло́во, ми́рови спаси́тельное соверша́ющаго всему́дре строе́ние изря́дное. Сего́ ра́ди Тя́ вси́ песносло́вим досто́йне, я́ко моля́щуюся к Нему́, изба́витися на́м неду́гов и вся́ких бе́д.

Канон святым безсребреникам Косме и Дамиану Асийским (второй)
Припев: Святи́и безсре́бреницы Космó и Дамиáне, моли́те Бо́га о на́с.
Память: 14 ноября (01 ноября ст. ст.)
Глас 1.


Пе́снь 1.
Ирмо́с: Пои́м, вси́ лю́дие, от го́рькия рабо́ты фарао́ни Изра́иля Изме́ншему и во глубине́ морсте́й нога́ми немо́крыми Наста́вльшему, пе́снь побе́дную, я́ко просла́вися.

От благода́ти Нача́льныя Тро́ицы, дво́ица чу́дная и честна́я свеща́ема, все́м исцеле́ния приходя́щим ве́рно подае́т, при́сно источа́ющи.

Тайноучи́ми живоно́сным словесе́м, я́ко свети́ла в ми́ре возсия́вше, стра́стную мглу́ удо́бь разгоня́ете теплото́ю ве́ры, всеблаже́ннии.

Зако́ну покаря́ющеся Спа́сову, всесла́внии, сладостра́стие у́бо плотско́е отри́нуша: доброде́тельными же душа́ми светле́йше просвеща́ющеся, в ми́ре преизя́ществоваша, досточу́днии.

Богоро́дичен: Во всего́ челове́ка в Твою́ утро́бу всели́выйся, Богома́ти, неизрече́нне облече́ся, из Отца́ возсия́вый Сы́н, безле́тне Пребоже́ственный, Тому́ воспои́м, я́ко просла́вися.

Пе́снь 3.
Ирмо́с: Утверди́ мене́, Христе́, на недви́жимом ка́мени за́поведей Твои́х и просвети́ мя све́том лица́ Твоего́: не́сть бо свя́т па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Врачева́ний исто́чники, даро́в же Боже́ственных струи́, невеще́ственнаго Све́та светле́йшая прия́телища, вси́ досто́йне воспои́м.

Я́ко теле́сныя и душе́вныя врачу́юще стра́сти и боле́зни приходя́щих к ва́м, всечестни́и усе́рдно ны́не я́ко благоде́телие исцеля́ете.

Пло́дными доброде́тельми украша́еми, вся́ку тле́емую сла́дость жите́йскую я́ве отрази́сте, к Бо́жией добро́те непреста́нно взира́юще.

Богоро́дичен: В ви́де на́шем пре́жде Неви́димый яви́ся, о Богороди́тельнице, сте́кшуся с пло́тию Божеству́ во утро́бе Твое́й пресвяте́й, Богоневе́сто.

Седа́лен, гла́с 8.
От исто́чника бе́здны, Иису́са, чуде́с струи́ благоле́пно поче́рпше, святи́и, та́йными ту́чами страсте́й мра́чныя о́блаки отгоня́ете и неду́гующим челове́ком исцеле́ния подае́те. Те́м, получи́вше здра́вое весе́лие, ва́ми, пресла́внии, удивля́еми, зове́м: богоно́снии безсре́бреницы, моли́те Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу

Богоро́дичен: Я́ко Всенепоро́чная Неве́сто Творца́, я́ко Неискусому́жная Ма́ти Изба́вителя, прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Препе́тая, беззако́нию мя́ су́ща скве́рное оби́телище и бесо́м игра́лище в ра́зуме бы́вша, потщи́ся от те́х злоде́йства мя́ изба́вити и све́тлое жили́ще доброде́телей соверши́, Светоно́сная Нетле́нная, отжени́ о́блак страсте́й и вы́шняго прича́стия сподо́би и Све́та невече́рняго моли́твами Твои́ми.

Крестобогоро́дичен: А́гнца, и Па́стыря, и Изба́вителя А́гница зря́щи на Кресте́, восклица́ше, пла́чущи, и, го́рько рыда́ющи, вопия́ше: ми́р у́бо ра́дуется, прие́мля Тобо́ю избавле́ние, утро́ба же Моя́ гори́т, зря́щи Твое́ распя́тие, е́же терпи́ши за милосе́рдие ми́лости. Долготерпели́ве Го́споди, ми́лости бе́здно и исто́чниче неисчерпа́емый, умилосе́рдися и да́руй согреше́ний оставле́ние ве́рою пою́щим Боже́ственныя стра́сти Твоя́.

Пе́снь 4.
Ирмо́с: Разуме́х, Всеси́льне, Твое́ смотре́ние и со стра́хом просла́вих Тя́, Спа́се.

Рече́нию Боже́ственному я́ве возсле́дующе, не зла́та блиста́ния, ниже́ сребра́, боже́ственнии, стяжа́сте.

Сия́юще Боже́ственными чудесы́, безсре́бреницы вся́ благоде́тельствуют, благода́ть подаю́ще.

Вра́чеве му́дрии показа́стеся страсте́й боле́знем, исцели́тельныя ру́ки простира́юще.

Богоро́дичен: Да залани́тствятся ны́не ли́ца, Богоро́дицу Тя́ не испове́дающих, Пречи́стая Влады́чице.

Пе́снь 5.
Ирмо́с: От но́щи у́тренююще, пое́м Тя́, Христе́, Отцу́ Собезнача́льна и Спа́са ду́ш на́ших: ми́р ми́рови пода́ждь, Человеколю́бче.

Я́ко пото́ки богото́чныя, источа́ете ве́рным благодея́ния во́ды, душе́вныя же ку́пно и теле́сныя исцеля́юще неду́ги, сла́внии безсре́бреницы.

Исто́чник благода́ти, честни́и безсре́бреницы, разверза́юще, все́м здра́вие раздае́те, ве́рою и любо́вию к ва́м ны́не притека́ющим.

Све́тлии и всему́дрии зве́зды, и́же зе́млю я́ве онебеси́вше подо́бием све́тлости а́нгельския, непреста́нно озаря́ют на́с.

Богоро́дичен: Превы́шша яви́лася еси́, все́х Творца́, Отцу́ собезнача́льнаго, заче́нши, Ма́ти Де́во, и ро́ждшая ми́ру Спа́са и Го́спода.

Пе́снь 6.
Ирмо́с: Проро́ка спа́сл еси́ от ки́та, Человеколю́бче, и мене́ из глубины́ прегреше́ний возведи́, молю́ся.

Спаси́тельныя цели́тели, благоде́тели богому́дрыя, Косму́ же и Дамиа́на боже́ственныя, усе́рдно да почти́м.

Целому́дрие соблю́дше и ра́зумом укра́шени, Косма́ и Дамиа́н боже́ственнии со Христо́м ра́дуются.

Единому́дренно пожи́вше, единоду́шно по́стничествовавше, ку́пно врачева́ния подая́ти на́м вве́рени бы́сте.

Богоро́дичен: Све́т Непристу́пный родила́ еси́ пло́тию, Пречи́стая, ве́сь ми́р просвеща́юща заря́ми Божества́.

Конда́к, гла́с 2.
Благода́ть прии́мше исцеле́ний, простира́ете здра́вие су́щим в ну́ждах, вра́чеве, чудотво́рцы пресла́внии, но ва́шим посеще́нием ра́тников де́рзости низложи́те, ми́р исцеля́юще чудесы́.

И́кос:
Вся́каго ра́зума и му́дрости прехо́дит сло́во му́дрых враче́в, и все́м зна́ние подаю́т: Высоча́йшаго бо благода́ть прие́мше, неви́димо здра́вие да́руют все́м. Отню́дуже и мне́ по́вести благода́ть дарова́ся пе́ти, я́ко богоно́сныя уго́дники Христо́вы и служи́тели, исцеле́ний мно́жество подаю́щия, боле́зней бо вся́ избавля́ют, ми́р исцеля́юще чудесы́.

Пе́снь 7.
Ирмо́с: Тебе́, у́мную, Богоро́дице, пе́щь, разсмотря́ем, ве́рнии, я́коже бо о́троки спасе́ три́ Превозноси́мый, ми́р обнови́, во чре́ве Твое́м всеце́л, хва́льный отце́в Бо́г и препросла́влен.

Всеце́лы Бо́гу богому́дренне яви́стеся, вси́ Бо́га вмести́тельны, ми́р бо ве́сь Бо́га ра́ди оста́висте, стопа́м после́дующе Спа́совым, всесла́внии, боголе́пне отце́в Бо́га почита́юще.

Преесте́ственно, вра́чеве всеизря́днейшии, немощны́х я́звы рукоде́йствы та́инственными вся́ исцеля́ете, лечбы́ спаси́тельныя от сокро́вищ почерпа́юще боже́ственных и воспева́юще Бо́га пресла́внаго.

Венце́м Твоего́ Ца́рствия, Влады́ко, и багряни́цею све́тлою украси́л еси́ боголе́пне превозлю́бльшия добро́ту непости́жную, Христе́, Твоея́ красоты́, и ве́рным благоде́тели о́бщия сия́ показа́л еси́.

Богоро́дичен: Восто́ку свы́ше, Пречи́стая, я́вльшуся на земли́, показа́лася еси́ всеблаголе́пная две́рь и всесве́тлая, ми́р озаря́ющи луча́ми чистоты́ и ве́рным лучи́ чуде́с при́сно посыла́ющи.

Пе́снь 8.
Ирмо́с: В пещи́ о́троцы Изра́илевы, я́коже в горни́ле, добро́тою благоче́стия чисте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Уме́рше ми́ра сего́ кра́сным и сребролю́бия неду́г отсе́кше, наименова́ни бы́сте, му́дрии, все́ми безсре́бреницы, вопию́щими: вся́ дела́ Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Ве́чныя прича́стницы жи́зни бы́сте проявле́нне, жи́зни бо тле́емыя вся́ оста́висте кра́сная, согла́сне зову́ще: благослови́те вся́ дела́ Го́спода, по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Изба́ви вся́, Влады́ко Христе́, лю́тых боле́зней моли́твами безсре́бреников и сподо́би при́сно согла́сне зва́ти Тебе́: благослови́те вся́ дела́ Го́спода, по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Богоро́дичен: Ра́дующеся, вси́ ве́рнии, и благода́тию укре́пльшеся, и́же Рождество́м Твои́м изба́влени бы́вше, Чи́стая Ма́ти Де́во, непреста́нно вопие́м: благослови́те вся́ дела́ Го́спода, по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Пе́снь 9.
Ирмо́с: Тебе́, све́тлую свещу́ и Ма́терь Бо́жию, пречу́дную сла́ву и вы́шшую все́х тва́рей, пе́сньми велича́ем.

Пе́сньми му́друю дво́ицу Све́та у́мнаго, облиста́ющую зарю́ и просвеще́ние все́м подаю́щу, непреста́нно ублажа́ем.

Кре́пость душе́внаго здра́вия творя́ще ве́рным, и теле́сныя врачу́ете вве́рении ва́м стра́сти, я́ко спаси́телие, те́мже и воспева́еми есте́ при́сно.

Богосве́тлая свети́ла, у́мне не́бо честны́я Це́ркве светодая́ния ли́тием, ны́не све́т подаю́ще, непреста́нне озаря́ют.

От Честны́я Тро́ицы богозва́нная дво́ица похваля́ема, источа́ет прося́щим врачева́ний все́м подая́ния, любо́вию те́х блажа́щим.

Богоро́дичен: Тебе́, све́та о́блак, и святы́й киво́т, и всесве́тлую две́рь мы́сленнаго Со́лнца, я́ко Богоро́дицу пе́сньми велича́ем.

Свети́лен.
Благода́ть врачева́ний от Бо́га прие́мше, безсре́бреницы блаже́ннии, е́же врачева́ти неду́жныя и исцеля́ти вся́ ве́рно притека́ющия к боже́ственному ва́шему хра́му. Сего́ ра́ди согла́сно ублажа́ем досто́йне честну́ю ва́шу па́мять.

Богоро́дичен: Родила́ еси́, Пречи́стая, Бо́жие Бо́га Сло́во, ми́рови спаси́тельное соверша́ющаго всему́дре строе́ние изря́дное. Сего́ ра́ди Тя́ вси́ песносло́вим досто́йне, я́ко моля́щуюся к Нему́, изба́витися на́м неду́гов и вся́ких бе́д.

 
Комментарии
Всего комментариев: 1
2018/11/14, 20:55:02
Спаси нас Боже.
андрей
Добавить комментарий:
Имя:
* Сообщение [ T ]:
 
   * Перепишите цифры с картинки
 
Подписка на новости и обновления
* Ваше имя:
* Ваш email:
Просьба о помощи
© Vinchi Group
1998-2022


Оформление и
программирование
Ильи
Бог Есть Любовь и только Любовь

Страница сформирована за 0.065958023071289 сек.